ทำเนียบบุคลากร

อาจารย์กนิษฐา  พุทธเสถียร

อาจารย์กนิษฐา พุทธเสถียร

ประธานหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ

อาจารย์สัณห์ธวัช  ธัญวงษ์

อาจารย์สัณห์ธวัช ธัญวงษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ

อาจารย์ ดร. วุธยา  สืบเทพ

อาจารย์ ดร. วุธยา สืบเทพ

อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ

อาจารย์รุ้งเพชร วรพงศาทิตย์

อาจารย์รุ้งเพชร วรพงศาทิตย์

อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ

อาจารย์กนกกาญจน์  วรสีหะ

อาจารย์กนกกาญจน์ วรสีหะ

เลขาและอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ