ประวัติ

13781784_10154402565698216_1745389648808104602_n

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ

( Bachelor of Arts in Communicative Thai for Foreigners)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ)

                                     ชื่อย่อ     ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ)

                                     Bachelor of Arts (Communicative Thai for Foreigners)

                                     ชื่อย่อ     B.A.  (Communicative Thai for Foreigners)

 ปรัชญา

ปรัชญาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คือ เรียนรู้ภาษา สังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย สื่อสารในชีวิตประจำวัน ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

ความสำคัญ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มุ่งผลิตบัณฑิตชาวต่างประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย สามารถใช้ทักษะภาษาไทยในการติดต่อสื่อสาร ประกอบอาชีพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ