โครงสร้างการบริหาร

อาจารย์กนิษฐา  พุทธเสถียร

อาจารย์กนิษฐา พุทธเสถียร

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร. วุธยา  สืบเทพ

อาจารย์ ดร. วุธยา สืบเทพ

กรรมการประจำหลักสูตร

 

อาจารย์สัณห์ธวัช  ธัญวงษ์

อาจารย์สัณห์ธวัช ธัญวงษ์

กรรมการประจำหลักสูตร

อาจารย์รุ้งเพชร วรพงศาทิตย์

อาจารย์รุ้งเพชร วรพงศาทิตย์

กรรมการประจำหลักสูตร

อาจารย์กนกกาญจน์  วรสีหะ

อาจารย์กนกกาญจน์ วรสีหะ

เลขานุการประจำหลักสูตร