ทำเนียบบุคลากร

อาจารย์กนิษฐา พุทธเสถียร

อาจารย์กนิษฐา พุทธเสถียร 

อ.ม. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร. วุธยา สืบเทพ

อาจารย์ ดร. วุธยา สืบเทพ

ปร.ด.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์กนกกาญจน์ วรสีหะ

    อาจารย์กนกกาญจน์ วรสีหะ                

ศศ.ม. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.ม.  (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   อาจารย์สัณห์ธวัช ธัญวงษ์                            

 อ.ม. (ภาษาไทย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์รุ้งเพชร วรพงศาทิตย์

อาจารย์รุ้งเพชร วรพงศาทิตย์

ศศ.ม. (ภาษาไทย)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น