ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

 


 

วันที่เผยแพร่ 11 มีนาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin