ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แบบฟอร์มและเอกสาร Download

 

เอกสารโครงการ

 

แบบบันทึกขอนุญาตเบิกเงินสำรองจ่ายโครงการ

แบบบันทึกขอนุญาตเบิกเงินสำรองจ่ายไปราชการ

แบบฟอร์มเขียนโครงการ

แบบฟอร์ม-รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 62

แบบฟอร์ม-รายงานผลการไปเข้าร่วมการแข่งขัน

แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาไปนอกสถานที่

แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานที่

แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานที่ (เรียนอธิการบดี)

มส.มรภ๓   ส่งเบิกจ่าย

 

เอกสารการเงิน

 

ใบเสนอราคา

สัญญาจ้างเหมารถยนต์

แบบขอใช้รถบัสปรับอากาศ

แบบขอใช้รถยนต์

ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

ใบสำคัญรับเงิน

ใบเบิกค่าสอน ภาค กศ.ปช.

 

เอกสารงานพัสดุ

 

สัญญาจ้างเหมารถยนต์

ใบสำคัญรับเงินค่าเช่าเหมารถ

ใบเสนอราคา

มอบหมายบุคลากรยืมเงินนอกงบประมาณ

แบบคำขอประมาณการไปราชการ

แบบฟอร์มขออัดสำเนา

ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

มส.มรภ (๒) ขอยืมเงินทดลองจ่าย

 

เอกสารการเรียนการสอน

 

ใบเบิกค่าสอน ภาคปกติ

ใบเบิกค่าสอน ภาค กศ.ปช.

แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลจัดการเรียนการสอน

 

เอกสารงานบุคคล

 

เอกสารใบลา

ลาป่วย ลากิจ (ไม่เกิน 3 วัน)

ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด (เกิน 3 วัน)

ลาพักผ่อน (ไม่เกิน 3 วัน)

ลาพักผ่อน (เกิน 3 วัน)

ลาพักผ่อนไปต่างประเทศ

รายงานการเดินทางกลับจากลาพักผ่อนไปต่างประเทศ

สอนแทน สอนชดเชย (กรณีไปต่างประเทศ)

เอกสารไปราชการต่างประเทศ

ไปราชการต่างประเทศ

รายงานการเดินทางกลับจากไปราชการต่างประเทศ

สอนแทน สอนชดเชย (กรณีไปต่างประเทศ)

แบบรายงานภาระงาน

แบบรายงานภาระงาน (ภาคปกติ)

สัญญาจ้าง

สัญญาจ้างทดลองงาน

สัญญาจ้าง

หนังสือรับรอง

หนังสือรับรองการทำงาน

หนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเพื่อขอวีซ่า

แผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ

แผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน

 

อื่น ๆ : แบบฟอร์มเอกสาร  กองบริหารงานบุคคล

 

เอกสารงานวิชาการ

            : แบบฟอร์มขอเปลี่ยนวันเวลาคุมสอบ

: แบบฟอร์มข้อมูลประวัติอาจารย์พิเศษ

 

 

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 17 มิถุนายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin