ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตร์

ข้อมูลหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

 

1. ชื่อหลักสูตร

         ภาษาไทย              หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

         ภาษาอังกฤษ          Bachelor of Political Science Program

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

         ภาษาไทย ชื่อเต็ม       รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

                       ชื่อย่อ         ร.บ. (รัฐศาสตร์)

         ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม    Bachelor of Political Science (Political Science)

                           ชื่อย่อ     B.Pol.Sc. (Political Science)

3. ปรัชญาของหลักสูตร

         บัณฑิตรัฐศาสตร์เป็นนักรัฐศาสตร์ผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ประสานผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม สามารถบูรณาการศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศ
สู่การเมืองการปกครองที่ดี

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

         เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

        4.1  มีคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวคือ ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาการวิชาชีพ การเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพสิทธิรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

         4.2  มีความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิด และทฤษฎี  ทางรัฐศาสตร์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเมืองการปกครอง การบริหารงานภาครัฐ การปกครองท้องถิ่น การกำหนดโยบายที่เป็นธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย และมีความรู้อย่างรอบด้าน  ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์

         4.3  มีทักษะทางปัญญา ศึกษาคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถนำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมายเสนอแนวทางแก้ปัญหาในการเมืองการปกครอง การบริหารงานภาครัฐ การปกครองท้องถิ่น การพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถดำเนินการและตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์

         4.4  มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ สามารถสื่อสารสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนในสังคมที่มีความหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ แสดงบทบาทในการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างทั้งในฐานะบทบาทของผู้นำ ผู้ประสานผลประโยชน์ หรือในบทบาทของผู้ตามโดยใช้ความรู้ทางรัฐศาสตร์มาเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่นได้

         4.5  มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านการเมืองการปกครอง และการปกครองท้องถิ่นโดยใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อสารสนเทศในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม

5. ประวัติหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

         หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เกิดจากการพัฒนาร่วมกันของคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์ ตามคำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 546/2562 โดยมี ดร.ปิยะนันท์ ทรงสุนทรวัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต อ.ศักดิ์ดา นาสองสี เป็นรองประธานกรรมการ อ.ธนวัฒน์ ทวีชาติ เป็นกรรมการ  และ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.คธาวุธ พลโคตร เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการดำเนินการร่างหลักสูตร การจัดวิจัยประเมินความต้องการตลาด รวมถึงการดำเนินการในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาวิพากษืหลักสูตร เพื่อให้ได้ร่างหลักสูตรที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น เมื่อเล่มร่างหลักสูตรดำเนินการแล้วเสร้จทางคณะกรรมการได้นำเสนอและได้รับความเห็นชอบตามลำดับขึ้นตั้งแต่ คณะกรรมการประจำคณะ มีมติเห็นชอบในการเสนอเรื่องต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 สภาวิชาการพิจารณาหลักสูตรให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ทำให้หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอย่างเป็นทางการ และมีกำหนดการรับนักศึกษาในปีแรก คือปีการศึกษาที 2563

6. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

         เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) และสามารถประกอบอาชีพดังต่อไปนี้

         6.1  ภาครัฐ อาทิเช่น เจ้าพนักงานปกครอง ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร พนักงานราชทัณฑ์ พนักงานคุมประพฤติ พนักงานคดีปกครอง พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของกรมและกลุ่มงานต่างๆ กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลส่วนงานกระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่หรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด องค์การบริหารงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่และข้าราชการกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เป็นต้น

         6.2  ภาคเอกชน อาทิ เจ้าหน้าที่บริหารงานฝ่ายบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ฝ่ายกลยุทธ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์มาตรฐานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐาน เป็นต้น

         6.3  ภาควิชาการ อาทิ ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิเคราะห์ นักวิจัยทางการเมืองการปกครอง   นักคิดทางสังคม การเมืองการปกครอง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้นำ ผู้สร้างสรรค์ทางด้านท้องถิ่น สังคม รัฐ ชาติ เป็นต้น

7. หลักสูตร

         7.1    หลักสูตร

         หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

               7.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต

               7.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด วิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ดังนี้

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า                129      หน่วยกิต

                 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า                 30      หน่วยกิต

                 2) หมวดวิชาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า                 93      หน่วยกิต

                                  - กลุ่มวิชาบังคับ                              63      หน่วยกิต

                                  - กลุ่มวิชาเลือก                               24      หน่วยกิต

                                  - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          6      หน่วยกิต

                 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                           6      หน่วยกิต

 

8. ข้อมูลคณาจารย์หลักสูตร

         8.1  ดร. ปิยะนันท์ ทรงสุนทรวัฒน์

   การศึกษา     :

ที่

หลักสูตร

สาขาวิชา

สถาบัน

ปี พ.ศ.

1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การเมือง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2560

2

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การเมืองการปกครอง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2560

3

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2551

4

ศิลปศาตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2550

5

นิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

2548

    
      8.2 ศักดิ์ดา นาสองสี

   การศึกษา     :

ที่

หลักสูตร

สาขาวิชา

สถาบัน

ปี พ.ศ.

1

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2556

2

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒมหาสารคาม

2536

    
      8.3 ธนวัฒน์ ทวีชาติ

   การศึกษา     :

ที่

หลักสูตร

สาขาวิชา

สถาบัน

ปี พ.ศ.

1

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการงานสาธารณะ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2552

2

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2543

    
      8.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.อ. ดร.คธาวุธ พลโคตร

   การศึกษา     :

ที่

หลักสูตร

สาขาวิชา

สถาบัน

ปี พ.ศ.

1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2562

2

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์

สถาบันบัณฑิตพัฒน  บริหารศาสตร์

2552

3

รัฐศาสตรบัณฑิต

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองเปรียบเทียบ

มหาวิทยาลัยสุโขทัย   ธรรมาธิราช

2548

4

นิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2548

วันที่เผยแพร่ 14 มกราคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin

   

 

วันที่เผยแพร่ 14 มกราคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin

โครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   

 

หลักสูตร

         หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

               1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต

               2 โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด วิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ดังนี้

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า                129      หน่วยกิต

                 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า                 30      หน่วยกิต

                 2) หมวดวิชาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า                 93      หน่วยกิต

                                  - กลุ่มวิชาบังคับ                              63      หน่วยกิต

                                  - กลุ่มวิชาเลือก                               24      หน่วยกิต

                                  - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          6      หน่วยกิต

                 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                           6      หน่วยกิต

 

วันที่เผยแพร่ 14 มกราคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม อาคาร 36 ชั้น 3

Telephone : 044 009 009 # 3631 

วันที่เผยแพร่ 14 มกราคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin