เตรียมความพร้อมการพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ

สาขาวิชาภาษาไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ"  โดย ผศ.ดร. ภัทรฤทัย กันตกนิษฐ์ ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้อง ๓๖.๐๒.๐๖ 

 

วันที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin