ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยินดีกับคนเก่ง ชนะเลิศศิลปกรรม เด็กและเยาวชนแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกาญจนา มีทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศศิลปกรรม อันดับ 3 ระดับอายุ 21 - 25 ปี ในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จากผลงาน ชื่อ "แนวกินอีสาน 3" ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้

วันที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin