ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยินดีกับนักศึกษาพุทธศาสนศึกษา รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

     นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 สำหรับนักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขัดสนทุนทรัพย์ จำนวน 3 ทุน ได้แก่ 1. นางสาวโสภิดา โมงกระโทก 2. นางสาวศศิธร จรสายออ และ 3.นายปริญญา ปิณะโต  โดยกำหนดมอบวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพมหานคร

วันที่เผยแพร่ 10 กันยายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin