มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนและการทำงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียบบทความทางวิชาการตามศาสตร์ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 36.02.05

วันที่เผยแพร่ 20 สิงหาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin