ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอน รจนาเลือกคู่

วันที่ 10 มีนาคม 2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จัดแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอน รจนาเลือกคู่ ในโครงการทัศนานาฏยละคร โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ เรือนโคราช เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงเป็นการเผยแพร่การแสดงละครนอกให้แก่เยาวชนได้เรียนรู้

วันที่เผยแพร่ 03 เมษายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin