ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา

เลขที่ Click
โปรแกรมวิชาภาษาไทย Click
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ Click
โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น Click
โปรแกรมวิชาภาษาจีน Click
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Click
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ Click
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ Click
โปรแกรมวิชาดนตรี Click
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา Click
โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน Click
โปรแกรมวิชาภูมิศาสตร์ Click
โปรแกรมวิชาศิลปกรรม Click
โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา Click
โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ Click
โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ Click
โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์ Click
โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ Click
โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม Click
โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ Click