ภาพกิจกรรม


อบรมสัมมนาพบครูศิลปศึกษามืออาชีพ


อ.พุทธศาสนศึกษา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning)


ชื่นชมคนเก่ง นักศึกษาศิลปศึกษา ชนะเลิศอันดับที่ 2 ออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวไทย


ยินดีกับนักศึกษาพุทธศาสนศึกษา รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย


พิธีไหว้ครู ครอบครูนาฎศิลป์ไทย


วันรพีรำลึก


วันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ เฉลิมวชิราราช มนุษยศาสตร์วิชาพัฒนาท้องถิ่น


เตรียมความพร้อมนักศึกษาภาษาอังกฤษสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาและพิธีบายศรีสู่ขวัญ


ขอแสดงความยินดี นักศึกษาศิลปศึกษา รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน


วันรัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์


บายศรีสู่ขวัญพัฒนาสังคม


ไหว้ครูภาษาไทย ร่วมใจรับขวัญน้อง แซ่ซ้องกวีศรีสุนทร


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาทัศนศิลป์ ที่คว้ารางวัล Grand Prize รางวัลศิลปะยอดเยี่ยม ประเภทวาดเส้น ระดับนานาชาติ 1 เดียวในโลก


“สูงวัยเข้าใจแชร์สื่อ”


พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร


อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ได้รับทุน


ประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาสังคม


ภาษาอังกฤษสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กศ.ปช.


บริการวิชาการอบรมคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง


อบรมเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่ไทยแลนด์ 4.0


หลักสูตรนาฎศิลป์ไทย เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในงานเทศกาลกลองนานาชาติ Drum festival ครั้งที่ 1