งานพัฒนาบุคลากรและการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน

คู่มือพัฒนาบุคลากร

      คู่มืออาจารย์มืออาชีพ

      คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี

     คู่มือกลุ่มงานดีเด่น 56

 

* ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ

 

วันที่เผยแพร่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin