ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอการสารงานบุคคล

เอกสารงานบุคคล

เอกสารใบลา

ลาป่วย ลากิจ (ลาป่วยไม่เกิน 60 วัน / ลากิจไม่เกิน 30)

ลาพักผ่อน (ไม่เกิน 10 วัน)

ลาพักผ่อนไปต่างประเทศ (แบบ ปท.4) / Ms.Word

เอกสารไปราชการต่างประเทศ

ไปราชการต่างประเทศ (แบบ ปท.1) / Ms.Word

รายงานการเดินทางกลับจากไปราชการต่างประเทศ (แบบ ปท.2)

แบบรายงานภาระงาน

แบบรายงานภาระงาน (ภาคปกติ) / Ms.Word

ประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง

หลักฐานประกอบแฟ้มผลงาน

แบบรายงานสรุปภาระงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วิชาการ

สัญญาจ้าง

หนังสือรับรอง

หนังสือรับรองการทำงาน

หนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเพื่อขอวีซ่า

แผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ รายบุคคล ปี 2564

แผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ

แผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน

เอกสารการประเมินและข้อตกลงพิจารณาเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน

กองทุนสวัสดิการ

เอกสารชี้แจงการสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการ

ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการ

เอกสารอื่น ๆ

 

วันที่เผยแพร่ 17 มิถุนายน 2562