ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

สาขาวิชาภาษาจีน

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดนตรีไทย

สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศิลปศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

          สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

          สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

          สาขาวิชาทัศนศิลป์

          สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

กลุ่มวิชา

         ภาษาฝรั่งเศส

 

 

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562