ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

สาขาวิชาภาษาจีน

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดนตรีไทย

สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศิลปศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

     สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

     สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

    สาขาวิชาทัศนศิลป์

        สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

กลุ่มวิชา

         ภาษาฝรั่งเศส

 

 

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562