ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฐานข้อมูลคำสั่ง

เลขที่ เรื่อง วันที่ สาขาวิชา Download
1/62 ให้อาจารย์ไปราชการเพื่อเป็นผู้ฝึกซ้อมการรำบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลรวี กระต่ายทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง, อาจารย์ชุมพล ชะนะมา เป็นผู้ฝึกซ้อมช่วงเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2562

สถานที่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา, ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา, ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
17 มกราคม 2562 นาฏศิลป์ไทย Download
10/62 ให้อาจารย์ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผู้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
อาจารย์ ดร.ภาสกร บัวศรี โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สถานที่ : เขาใหญ่โอโซน วิลเล่ย์ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
10 มกราคม 2562 การพัฒนาสังคม Download
11/62 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ รัฐประศานศาสตร์
ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. 7 ม.ค. - 3 พ.ค. 2562
สถานที่ : นิเทศตามสถานที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์
7 มกราคม 2562 รัฐประศาสนศาสตร์ Download
12/62 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ภาคปกติ 17 ธ.ค. 61 - 15 เม.ย. 62
สถานที่ : นิเทศตามสถานที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์
17 ธันวาคม 2561 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) Download
13/62 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
ภาคปกติ 7 ม.ค. - 29 มี.ค. 62
สถานที่ : นิเทศตามสถานที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์
7 มกราคม 2562 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) Download
14/62 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
ภาคปกติ 10 ม.ค. - 10 เม.ย. 62
สถานที่ : นิเทศตามสถานที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์
10 มกราคม 2562 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ Download
15/62 ให้อาจารย์ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓๙
อาจารย์สุณิสา อินทะชัย ไปราชการของสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓๙ เรื่อง “Changes and Chances in ELT” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒
สถานที่ : โรงแรม The Ambassador แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
18 มกราคม 2562 ภาษาอังกฤษ Download
2/62 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมความรู้กฎหมายสู่ชุมชน
โครงการอบรมความรู้กฎหมายสู่ชุมชน ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียน
บ้านแท่นวิทยา อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ : โรงเรียน บ้านแท่นวิทยา อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
25 มกราคม 2562 นิติศาสตร์ Download
3/62 ให้อาจารย์ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นครราชสีมา ได้ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๑๗ มกราคม และ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
สถานที่ : ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
17 มกราคม 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ Download
4/62 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะปฏิบัติด้านดนตรีไทย
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะปฏิบัติด้านดนตรีไทย ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ , ๑๙ – ๒๐ และ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒
สถานที่ : อาคาร ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12 มกราคม 2562 ดนตรี Download
5/62 แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะปฏิบัติด้านดนตรีไทย
วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะปฏิบัติด้านดนตรีไทย ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ , ๑๙ – ๒๐ และ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒
สถานที่ : อาคาร ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12 มกราคม 2562 ดนตรี Download
6/62 ให้บุคลากรไปราชการ เพื่อนิเทศนักศึกษา
อ.โสฬส ประสิทธิ์นอก ไปนิเทศวันที่ 23,24,25,30,31 มกราคม 2562
สถานที่ : จ.นครราชสีมา , จ.ชัยภูมิ , จ,ลพบุรี , จ.พระนครศรีอยุุธยา
23 มกราคม 2562 รัฐประศาสนศาสตร์ Download
7/62 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์
ภาค กศ.ปช. ฝึกประสบการณ์ 1 ก.พ. - 1 พ.ค. 62
สถานที่ : นิเทศตามสถานที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์
1 กุมภาพันธ์ 2562 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) Download
8/62 ให้บุคลากรไปราชการ เพื่อนิเทศนักศึกษา
อ.ดร.ปิยะนันท์ นิเทศนักศึกษาวันที่ 14, 28-30 มกราคม 2562
สถานที่ : จ.นครราชสีมา และ จ.ตราด
14 มกราคม 2562 รัฐประศาสนศาสตร์ Download
9/62 ให้อาจารย์และนักศึกษาไปราชการโครงการศิลปะเพื่อน้อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑.อาจารย์ธนชัย พรมรัตน์ ๒.รศ. ดร.สามารถ จับโจร ๓.อาจารย์วนัด อ่างสุวรรณ ๔.อาจารย์ทองไมย์ เทพราม ๕. อาจารย์อาวุธ คันศร ไปราชการโครงการศิลปะเพื่อน้องระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สถานที่ : โรงเรียน สง่าพัฒนา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
9 มกราคม 2562 ทัศนศิลป์ Download