ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การจัดการความรู้ (KM)

KM ปีงบประมาณ 2565

 

เทคนิคการจัดทำตำราทางวิชาการเพื่อการพัฒนา
การเรียนการสอนที่ยั่งยืน

แนวทางการบูรณาการงานวิจัย
และการบริการวิชาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

                                  


       แผนการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2564

แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการและพัฒนาเทคนิควิธีในด้านการจัดการสอบภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคนิคในด้านการวิจัยภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

 

KM ปี 2563

 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการในสถานการณ์
ปกติและในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

 แนวปฏิบัติที่ดีด้านวิจัยในชั้นเรียนในสถานการณ์ปกติ
และในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

 

 

KM ปี 2562

 

  แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำรายงานผล มคอ.7

 แนวปฏิบัติที่ดีการเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่

 

KM ปี 2556

  

   เทคนิคการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ
    และแรงจูงใจในการทำวิจัย 2556

 

 

KM ปี 2561

                                    

  เทคนิคการทำเอกสารประกอบการสอน
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและ
เทคนิคการทำงานวิจัยในชั้นเรียน

  แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ สายวิชาการ
เทคนิคการทำงานวิจัยในชั้นเรียน

   เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน

  แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ สายวิชาการ
เทคนิคการทำเอกสารประกอบการสอน
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

  เทคนิคการทำเอกสารประกอบการสอน
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ Admin