ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การจัดการความรู้ (KM)

KM ปี 2556

  

   เทคนิคการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ
    และแรงจูงใจในการทำวิจัย 2556

 

 

KM ปี 2561

                                    

  เทคนิคการทำเอกสารประกอบการสอน
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและ
เทคนิคการทำงานวิจัยในชั้นเรียน

  แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ สายวิชาการ
เทคนิคการทำงานวิจัยในชั้นเรียน

   เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน

  แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ สายวิชาการ
เทคนิคการทำเอกสารประกอบการสอน
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

  เทคนิคการทำเอกสารประกอบการสอน
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

 

KM ปี 2562

 

  แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำรายงานผล มคอ.7

 แนวปฏิบัติที่ดีการเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin