ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

       สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์ เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม

วิสัยทัศน์

       เป็นผู้นำทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่บูรณาการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับการยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตสาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีความรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติมีคุณธรรม
  2. นำวิชาการไปพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
  3. ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาคณะ สถาบัน ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
  4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
  5. ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อัตลักษณ์

       “นักศึกษาและบุคลากรเป็นผู้มีจิตอาสา”

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562