ยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์

 

แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ.2566-2570)

แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ.2566-2570)
(microsoft word)

                                    

แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ.2557-2561)

 

แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ.2562-2566)

แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ.2562-2566)
(microsoft word)

                                   

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

(พ.ศ.2562-2566)

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2562-2566)
ฉบับปรับปรุง ก.พ. 2564

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2562-2566)
ฉบับปรับปรุง ก.พ. 2564
(microsoft word)

   

      

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2562-2566) (ฉบับย่อ)

คำนำ-2
ส่วนที่-1-ความเป็นมาการทบทวนยุทธศาสตร์คณะ
ส่วนที่-2-ยุทธศาสตร์คณะเสนอหลักสูตร
ส่วนที่-3-การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ส่วนที่-4-ตัวชี้วัด-ปรับปรุง
ภาคผนวก-ข้อมูลบริบทของคณะ

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้เผยแพร่ admin

แบบฟอร์มงานแผนและงบประมาณ

แบบฟอร์มการเขียนงบประมาณ 2563

วันที่เผยแพร่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้เผยแพร่ admin