ติดต่อ / เยี่ยมชม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

สำนักงานคณบดี อาคาร 36 ชั้น 2

Telephone : 044 009 009 # 3602 , 3621 
FAX : 044 256 103
E-mail :
 human.nrru@gmail.com

วันที่เผยแพร่ 04 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่ Admin