ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา มคอ.

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562