ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานผลิตบัณฑิต

ระบบบริการการศึกษา

วันที่เผยแพร่ 06 พฤศจิกายน 2561
ผู้เผยแพร่ admin

- งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

- ฐานข้อมูลหน่วยงาน

ฐานข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2560 Update 8/11/2560

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่เผยแพร่ 06 พฤศจิกายน 2561
ผู้เผยแพร่ admin