ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

   คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

   รายงานผลการดำเนินงานระดับคณะ

   คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

   ค่า FTES ปรับปรุงเกณฑ์

   คู่มือการใช้งานระบบ
CHE QA ONLINE ระดับหลักสูตร

 

 

วันที่เผยแพร่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา

 

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

รายชื่อผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร

 

 

วันที่เผยแพร่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร

** ปรับปรุง 27 มิ.ย. 59

วันที่เผยแพร่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin