งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

   คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2564

   คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2563

   คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2562

   รายงานผลการดำเนินงานระดับคณะ

   คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

   ค่า FTES ปรับปรุงเกณฑ์

   คู่มือการใช้งานระบบ
CHE QA ONLINE ระดับหลักสูตร

คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

 

วันที่เผยแพร่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่ Admin

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2562

 

ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา

 

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

รายชื่อผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร

 

 

วันที่เผยแพร่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่ Admin

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร

** ปรับปรุง 27 มิ.ย. 59

 

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ

ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

รอบ 6 เดือน (1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2564)

 
วันที่เผยแพร่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่ Admin

วันที่เผยแพร่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่ Admin

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ได้รวมไฟล์เล่มหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณารับทราบจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท่านสามารถ Downlond เอกสารได้โดยเข้าลิงค์

 

https://drive.google.com/drive/folders/1yGeDzD4ibIIgnBb7k3YtJatMCvNMVowE?fbclid=IwAR2WKe5viwqB7-W_A6q4gz4DWugPLpZXeRy-GxLh0o1Xr2UKZwIRTXtSNmM

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548, 2560 ถึง 2565

(เอกสารเผยแพร่มีทั้งไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF) ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่  น.ส.มินตรา  วิบูลย์ชาติ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  3124

วันที่เผยแพร่ 20 เมษายน 2566
ผู้เผยแพร่ Admin