ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

   คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2564

   คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2563

   คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2562

   รายงานผลการดำเนินงานระดับคณะ

   คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

   ค่า FTES ปรับปรุงเกณฑ์

   คู่มือการใช้งานระบบ
CHE QA ONLINE ระดับหลักสูตร

คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

 

วันที่เผยแพร่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่ Admin

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2562

 

ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา

 

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

รายชื่อผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร

 

 

วันที่เผยแพร่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่ Admin

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร

** ปรับปรุง 27 มิ.ย. 59

 

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ

ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

รอบ 6 เดือน (1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2564)

 
วันที่เผยแพร่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่ Admin

วันที่เผยแพร่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่ Admin