ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาโท

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

                    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

           สาขาวิชาภาษาไทย

วันที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2563