ปริญญาโท

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

                    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

           สาขาวิชาภาษาไทย

วันที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2563