ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชมรมศิษย์เก่า

ชมรมศิษย์เก่า

วันที่เผยแพร่ 01 เมษายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin