งานวิจัยและบริการวิชาการ

คู่มือการบริหารงานวิจัย

แผนวิจัยคณะมนุษย์ศาสตร์ 2564

แผนบริการวิชาการ 2565

รายงานบริการวิชาการ

การบริการวิชาการบ้านโพนสูง ปีงบประมาณ 2563

 

 •  งานวิจัย

 •  งานบริการวิชาการ

 •  ติดต่อ
   อาคาร 36 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   โทร. 044-009-009 ต่อ

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ Admin

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ Admin

 • งานบริการวิชาการ

 •   กิจกรรมบริการวิชาการ

  • โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ บ้านโพนสูง (VIDEO)

  • โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ บ้านพระเพลิง

  • ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ

  • ครั้งที่ 16 วันที่ 13 สิงหาคม 2564

             กิจกรรมกระบวนการอาหารแปรรูปชุมชน (เห็ดสแน็ค)

   ครั้งที่ 15 วันที่ 1 สิงหาคม 2564

             กิจกรรม สร้างสรรค์การแสดงทางด้านนาฏศิลป์ 

   ครั้งที่ 14 วันที่ 26 กรกฎาคม 2564

             กิจกรรมสร้างดนตรีประกอบการแสดงทางนาฏศืลป์

   ครั้งที่ 13 วันที่ 17 มิถุนายน 2564

             ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

   ครั้งที่ 12 วันที่ 13 เมษายน 2564

             ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์

   ครั้งที่ 11 วันที่ 1 มีนาคม 2564

             ประชุมวางแผนความต้องการร่วมกับชุมชนบ้านโพนสูง

   ครั้งที่ 10 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

             ประชุมวางแผนงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องร่วมกับชุมชน

   ครั้งที่ 9 วันที่ 14 สิงหาคม 2563

             กิจกรรมคืนข้อมูลให้ชุมชนและส่งมอบเล่มประวัติข้อมูลบ้านโพนสูง วีดีโอประชาสัมพันธ์ และทะเบียนวัตถุของเล่าอดีต

   ครั้งที่ 8 วันที่ 13 สิงหาคม 2563

             ประชุมเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลคืนชุมชน

   ครั้งที่ 7 วันที่ 11 สิงหาคม 2563

             กิจกรรมบันทึกภาพและวีดีโอเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ชุมชน “โพนสูงเล่าเรื่อง”  ในแต่ละฐาน

   ครั้งที่ 6 วันที่ 8 สิงหาคม 2563

             ประชุมร่วมกับชุมชนเพื่อพิจารณาโลโก้ทำแผนที่ชุมชน

   ครั้งที่ 5 วันที่ 5 สิงหาคม 2563

             ดำเนินการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นบ้านโพนสูง

   ครั้งที่ 4 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

             ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทะเบียนวัตถุของเก่าเล่าอดีต ครั้งที่ 2

   ครั้งที่ 3 วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

             ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทะเบียนวัตถุของเก่าเล่าอดีต ครั้งที่ 1

   ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2563

             ประชุมวิเคราะห์สภาพปัญหาและสร้างเครื่องมือ กำหนดบทบาทหน้าที่การบริการวิชาการ

   ครั้งที่ 1  วันที่ 1 มิถุนายน 2563

   กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีชีวิตและบริบทชุมชนบ้านโพนสูง

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ Admin

งานวิจัยนักศึกษา ปี 2565

นายวชิรศักดิ์  ปราณีตพลกลัง

กระบวนการปรับเปลี่ยนสู่การปลูกผักปลอดสารพิษของกลุ่มปลูกผัก บ้านตะโก ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

Download

นางสาวพัชราภรณ์  เงินลาดนางสาวกมลชนก  ปานอูป 
และคณะ
 
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำหม่ำสำหรับเด็กและเยาวชนบ้านบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

Download

นางสาวทองรุ่ง  บุญรอด
 
แนวทางการพัฒนาช่องทางการตลาดของกลุ่มสตรีทอผ้าไหม บ้านโนนเสมา ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Download

นางสาวนิศารัตน์ ไร่นา
นางสาวณภัคมนต์  ธัญเมธีพัฒน์ และคณะ

 
แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเกษตร บ้านคอกวัว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Download

นางสาวธริตา สีหล้า      
นางสาวพัชราภา เฉยกลาง  
และคณะ
การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์จากมรดกภูมิปัญญาการจกหน้าหมอนบ้านสุขัง ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Download

นายสยาม อาบจะบก       
นายพิทยา ผิวงาม           
และคณะ
 
การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์จากภาพลายรดน้ำนกหัสดีลิงค์ วัดหน้าพระธาตุ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Download

นางสาวปิยฉัตร ผลชู   
นางสาวณัฐพร สวัสดิผล      
และคณะ
 
การสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์จากมรดกภูมิปัญญาการตีมีด บ้านลองตอง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

Download

 

 

นางสาวสิตา พลจันทึก   
นางสาวอัจฉรา แก่นกระโทก
และคณะ
การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์จากการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไทยจีน ในเขตถนนจอมพล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Download

นายยุทธนากร สียางนอก   
และคณะ
 
การศึกษาความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่มีต่อการครอบครองปรปักษ์ในที่ดิน

 

Download

๑๐

นายสุรศักดิ์ เพ็ชรขาว      
และคณะ

     

การศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้กรรมสิทธิ์ในที่ดินจากข่าวไทยรัฐนิวโชว์

Download

๑๑

นายอมรเทพ คล่าโชคชัย    
และคณะ
การศึกษาการใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับแดนกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์ในที่ดินจากคำพิพากษาศาลฎีกา

Download

๑๒

นางสาวนฤมล  ชอบทดกลาง
ปัจจัยที่มีผลต่อเยาวชนในการเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนทางพระพุทธศาสนา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

๑๓

นายบัณฑิต  รวยสันเทียะ   
นายกฤษฎา  พูนศรี
อุปลักษณ์มโนทัศน์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : กรณีศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ปริชาน 

Download

๑๔

นางสาวพัฒชโลธร  ลครพลนางสาวกัญญารัตน์  คำนอก
การศึกษากลวิธีการแต่งนวนิยายสยองขวัญเรื่องนางชฎาของภาคินัย

Download

๑๕

นายทักษ์ดนัย  กายเมืองปักนางสาวณัฏฐณิชา  รัตนภักดี
การศึกษาจริยธรรมจากพฤติกรรมของตัวละครในภาพยนต์เรื่องแผลเก่า ปี พ.ศ. 2557 กำกับโดย หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล

Download

๑๖

นายพัฒนเศรษฐ์  สุนทรเกษตรนางสาวปาณิสรา   เจียกโคกกรวด
การเปรียบเทียบกลวิธีการแต่งและภาพสะท้อนชายรักชายในนวนิยายเรื่อง คุณหมีปาฏิหาริย์ ของ ปราปต์ กับ What if it's us ของ Baecky Albertalli และ Adam Silvera

Download

๑๗

นางสาวประภาสิริ  ปักอินทรีย์
ศึกษากลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์ ของกรรชัยกำเนิดพลอย ในรายการทอล์กโชว์ "โหนกระแส"

Download

๑๘

นางสาวพัชรินทร์  บุญประกอบนางสาวฐิตาภา  สมอนา
ภาพสะท้อนที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของมนต์แคน แก่นคูณ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓

Download

๑๙

นายธนงศักดิ์  ไชยพินิจ    
นายกฤษฎา  คงดี           
และคณะ
การศึกษากลวิธีการนำเสนอและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในวรรณกรรมเยาวชนของชมัยภร  แสงกระจ่าง

Download

๒๐

นางสาวเบญญาภา คนเพียร
การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค Audio-Lingual Method ในรายวิชาการฟังเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกรณีศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด

Download

๒๑

นายชิตฌาน  ปุลาสะโต
ภาพพิมพ์แกะไม้เหมือนจริง "บ้านหนองหินกับวัฒนธรรมครัวนอกบ้านแบบอีสานดั้งเดิม"

Download

๒๒

นางสาวพิมพิกา  เขียวรุ้ง
เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้เหมือนจริง "วิถีชีวิตของเด็กชนบท"

Download

๒๓

นางสาวนิตยา  นามพิมล
จิตกรรมสีน้ำมันรูปแบบเหมือนจริง : สาวอีสาน

Download

๒๔

นางสาวใบเฟิรนร์ เปรุนาวิน
เทคนิคจิตกรรมสีน้ำมันรูปแบบเหมือนจริง : ความสุข ไซต์ใหญ่

Download

๒๕

นางสาวนิศาชล  คำก่อ 
นางสาวพรพิมล  ชาวสวน   
และคณะ 
การวิเคราะห์ความเหมาะสมพื้นที่เพาะปลูกข้าวด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของหมู่บ้านหนองกระชาย หมู่ 11 ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Download

๒๖

นางสาวอภิสรา  บุญตา  
นางสาวธนวรรณ  ประสานพันธ์ และคณะ
การศึกษาความเชื่อและคติธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเพณีแซนโฎนตาของชาวไทยเชื้อสายเขมรในหมู่ที่ 6 บ้านสมบัติเจริญ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

Download

๒๗

นางสาววณิดา  คำมณี  
นางสาวกนกพร  พายขยาย 
และคณะ
การศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านโคกสระน้อยกับวัดโคกศรีสะเกษ เพื่อประเมินความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Download

๒๘

นางสาวน้ำฝน  เวหล    
นางสาวปาริชาต ทองดี     
และคณะ
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

Download

๒๙

นางสาวรักษณากรณ์  ผุสดี นางสาวกาญจนา  พรมจันทึก
การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำรูปแบบการอ้างอิงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

๓๐

นางสาวตะวันฉาย  คมขุนทด นางสาวนวลจุฑา  จันดาปึ้ง
การศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนบ้านพระเพลิง ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Download

 

งานวิจัยนักศึกษา ปี 2564

1.นายธาดา งามศรีประดิษฐ์

2.น.ส.ศศิธร ไทยประสงค์

การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์จากประเพณีทอดผ้าป่า  มหาวิบาก บ้านจะโปะ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Download

1.น.ส.ภัทราภรณ์ ดวงชิน

2.น.ส.อารีรัตน์ มนปาน

 
การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์จากพิธีกรรมแก็ลมอ บ้านแสนสุข ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

Download

1.นายอิทธิพล เจตนา           

2.นายณัฐพงศ์ ชนะชัย

 
การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์จากกลอนกล่อมลูกของแม่จันใด ลอยตะคุ

Download

1.น.ส.นันทิกานต์ เสขุนทด   

2.น.ส.อรณิชา วชรานสิน 

 
การศึกษาความเชื่อเรื่องพญานาคที่คำชะโนดวังน้ำเขียว ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Download

1.น.ส.จินตนา หมั่นสระเกษ  

2.นายบริบูรณ์ พนมมา

วิเคราะห์แนวคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ช่วงอายุ 4-6 ปี ที่ได้รับรางวัลคัดเลือกในโครงการหนังสือติดดาว

Download

1.น.ส.ชนารินทร์ บุญเขื่อง    

2.น.ส.จารุวรรณ โปรดนอก

 
การศึกษารูปแบบความรักในวรรณกรรมเพลงเพื่อชีวิตของพงษ์สิทธิ์ คำภีร์

Download

1.น.ส.รุ่งรัศมี สมมาตย์       

2.น.ส.ธัญวรรณ แสงเนตร

 
กลวิธีในการใช้ภาษาเพื่อการโฆษณาของเพจพิมรี่พาย

Download

 

 

1.น.ส.นราภรณ์ โครตสมบัติ 

2.น.ส.จรรยารัตน์ เร่งพิมาย

ศึกษาภูมิปัญญาการรักษาโรคด้วยสมุนไพรไทยจากละครโทรทัศน์เรื่องทองเอกหมอยาท่าโฉลง

Download

1.น.ส.ภัทรวดี คงกลาง        

2.น.ส.ภัสสร สินค้า

 
วิเคราะห์ตัวละครในนิทานเวตาลของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

 

Download

๑๐

1.นายศรัณย์ จารนัย           2.น.ส.อนงค์นาฏ ทองสัน

     

ภาพสะท้อนกลุ่มรักร่วมเพศชายในนวนิยายชายรักชาย เรื่อง นิทานพันดาวของแบคทีเรีย

Download

๑๑

1.น.ส.ฐิติมา บุญลาภ      

2.น.ส.ธมลวรรณ ไชยพันธ์

ศึกษาคำศัพท์ภาษาถิ่นอีสานที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง 100 ล้านวิว แอปพลิเคชั่น JOOK

Download

๑๒

1.น.ส.อาทิติยา  อิรัญ         

2.น.ส.พิมพ์ระพี ยงกิตติภัทร

กลวิธีการสื่อสารของผู้ดำเนินรายการถามตรงๆกับจอมขวัญ

Download

๑๓

1.น.ส.แพรวพลอย เกตุพิบูลย์

2.น.ส.จริยา ศิริแสน 

การศึกษาการใช้ภาษาในสโลแกนโฆษณาสินค้า จากเพจ IDEA for GOOD

Download

๑๔

1.น.ส.ภัสสร ศรีสุข            2.น.ส.สามินี ชูพินิจ  
การศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในโฆษณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายบนสื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก ระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน ปี พ.ศ.2563

Download

๑๕

1.น.ส.ฐิติมา กลอกกระโทก  

2.น.ส.นิธิพร สงสูงเนิน

การศึกษาการแสดงทัศนะทางการเมืองไทยบนสื่อออนไลน์ทวิตเตอร์ ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

Download

๑๖

1.น.ส.กัญญา จัดรส           2.น.ส.นภัสวรรณ แสงจักร์ 
การศึกษากลวิธีการแปลจากนวนิยายแปลเรื่อง อยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้าย ตอน ลางร้ายเริ่มปรากฏ โดยอาริตาพงศ์ธรานนธ์

Download

๑๗

1.น.ส.ฤตินันท์ ปรางค์ชัยภูมิ 

2.น.ส.ณัฐวดี เวินเสียง

กลวิธีการใช้ภาษาในบทละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส

Download

๑๘

1.นายรัฐศาสตร์ ศรีใหญ่      2.น.ส.ผกามาศ บุราณ
การศึกษาวัจนกรรมและความพึงพอใจในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ เสื้อผ้าสำหรับผู้ชาย

Download

๑๙

1.นายณัฐศาสตร์ แดนโคกสูง
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมประกอบเทคนิคม้าหมุนเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

๒๐

1.นายนลธวัช พลพิเศษ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานอีสปผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      (The Use of Aesop's Fables through Web-Based Learning to Promote English Reading Comprehension of 6th Grade Students) 

Download

๒๑

1.น.ส.รสริน วีระกียรติกุล 
การสอนบทอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อ Discord

Download

๒๒

1.น.ส.กานต์ทิวา          กฤษฎางค์พิพัฒน์
การใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

Download

๒๓

1.น.ส.มาลีวรรณ บุญเขื่อง    

2.นายจักรพงศ์ หาญชัย

การนำนโยบายไปปฏิบัติด้านงานป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

Download

๒๔

1.นายธนากร กึบขุนทด      2.น.ส.จุรีรัตน์ พรไตรรัตน์

แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครราชสีมา

Download

๒๕

1.น.ส.กฤษณา ชาญสูงเนิน  

2.น.ส.ประภัสสร กิจพงษ์วิริยะ

แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

Download

๒๖

1.น.ส.อรอุมา โอวาทวงษ์
ศิลปศึกษานิพนธ์ จิตรกรรมสีน้ำ

Download

๒๗

1.นายพิเซษฐ ทรัพย์สุข
เทคนิคการกัดลายกระจก "ไลฟ์สไตล์วัยรุ่นไทย"

Download

๒๘

1.น.ส.ชลิตา ดาษขุนทด
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ ภายใต้ภาวะปกติใหม่ (New normal) กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย    ราชภัฏนครราชสีมา

Download

๒๙

1.น.ส.พลอยสุดา เสือกระสัง
การบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 4 โรงเรียนบ้านธารปราสาท ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

Download

๓๐

1.น.ส.ศรสวรรค์ สัมพันธ์
กระเป๋าส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนคคราชสีมา

Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๑

1.น.ส.ศศิประภา สมสุวรรณ 2.น.ส.ศิริวรรณ จันพัก
การจัดทำทะเบียนวัตถุและสื่อจัดแสดงสำหรับแหล่งเรียนรู้ของเก่าเล่าอดีตชุมชนบ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Download

๓๒

1.น.ส.ลัดดา มาโยธา         

2.น.ส.ณัฐพร กรินชัย

ความต้องการสารสนเทศจากสื่อประชาสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

๓๓

1.นายกชภาส วรวิเศษ
ออกแบบของที่ระลึกสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

Download

๓๔

1.น.ส.กวีณา เทพวงค์
โครงการออกแบบอัตลักษณ์เพื่อปรับภาพลักษณ์ร้านแว่นภายใต้แบรนด์ M&N Optic

Download

๓๕

1.นายศุภกร เกตุมา
โครงการออกแบบของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

Download

๓๖

1.น.ส.จอมขวัญ เนตรฉ่ำ
โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบ "Basic khmer  @ Buriram"

Download

๓๗

1.นายชนะชัย เพิ่มพลกรัง
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าทอร้านลุงเอ่น้ำพริกเมืองย่า

Download

๓๘

1.น.ส.เกศกนก ชัยหิน
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าทอร้าน SUTHIAN

Download

๓๙

1.น.ส.จิดาภา ตรงจันทึก
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ร้านมะม่วงร่ำรวย

Download

๔๐

1.น.ส.รัตนาภรณ์ ปัดจังหรีด 2.น.ส.วันทนีย์ หวังหุ้นกลาง
เปรียบเทียบหลักการในทางวิปัสสนาสายหลวงปู่มั่น ภูริภัตโต กับพระไตรปิฎก 

Download

งานวิจัยนักศึกษา ปี 2563

นางสาวศิริวรรณ์  พันโนราช  

นางสาวนันธิดา  บุญทัศน์    และคณะ

การศึกษาเพื่อสร้างสรรค์การแสดงชุด "ลิเกเมืองย่า"

Download

นางสาวสุรีรัตน์  กล่อมเกลี้ยง 

นางสาวกัญญาณัฐ  กิรัมย์   

และคณะ

 
การศึกษาเพื่อสร้างสรรค์การแสดงชุด "ระบำสัปตอัปสรา"

Download

นายสิทธิ์ธาน  โมด่านจาก  นางสาวฟ้ารุ้ง  พวงพิมาย    และคณะ
 
การศึกษาเพื่อสร้างสรรค์การแสดงชุด มอญวันทาบูชานที

Download

นายฉัตรชัย  ดัดไธสง        นางสาวกรรภิรมย์  พลีดี     และคณะ
 
การศึกษาเพื่อสร้างสรรค์การแสดงชุด ฟ้อนตบประทายเกี้ยวสาว

Download

นายเทียนเทียน  แก้วมูล  นางสาวชุดาภา จงกลกลาง    

และคณะ

 
การแปลชื่อละครโทรทัศน์ภาษาจีนเป็นภาษาไทยจาก WeTV
中国电视剧剧名翻译策略研究

Download

นางสาววรัญญา สุดแสวง  
 
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือขนมไทย 4 ภาค

Download

นางสาวษุภกุล สะใบทอง
 
โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

Download

 

 

นางสาวกฤตพร  ยังทองหลาง
โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา เพื่อสร้างอัตลักษณ์สำหรับอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Download

นางสาวเบญญาภา ขอชูกลาง

นางสาวกัณฐิกา เกษามูล     

และคณะ

 
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน
กรณีศึกษา สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา

 

Download

๑๐

นางสาวสุทารัตน์ จันทโสม  นางสาวพัชราภรณ์  เนยสูงเนิน

และคณะ

     

การนำนโยบายไปปฏิบัติด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกรณีศึกษา : ลุ่มน้ำลำตะคอง  จังหวัดนครราชสีมา

Download

๑๑

นางสาวเกศรินทร์  เจตนา    

นางสาวชุติกาญจน์ หนันละหาน 

การบริหารงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปอนางเหริญ              ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Download

๑๒

นางสาวศิษฎาภา  การงาน
นางสาวกนกพรรณ  พันชนะ 

และคณะ

การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านใหม่คลองเตย หมู่ที่ 14     ต.สะแกราช  อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

Download

๑๓

นางสาวจีระวรรณ  กัลโยธิน
นางสาววชิราญาณ์  พึ่งกิ่ง    

และคณะ

การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนและจัดทำแผนที่เดินดินหมู่บ้าน  บ้านใหม่คลองเตย หมู่ที่ 14  ตำบลสะแกราช  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

Download

๑๔

นางสาวกัญญารัตน์  ม่มกลาง

นางสาวขนิษฐา ไทยสันเทียะ 

และคณะ

วิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดของเยาวชนบ้านใหม่คลองเตย ตำบลสะแกราช  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

Download

๑๕

นางสาวเสาวลักษณ์  บีพิมาย

นางสาวณัฐกานต์ ชาวสวน    

และคณะ

การศึกษาพิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการไหว้พ่อปู่บ้านใหม่คลองเตย หมู่ที่ 14 บ้านใหม่คลองเตย  ตำบลสะแกราช  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

Download

๑๖

นางสาวนรินทิพย์ โปร่งจันทึก

นางสาวปรวรรณ พูนทองหลาง

และคณะ  

การพัฒนาสื่อของจริงที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านคลองเตย  ตำบลสะแกราช  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

Download

๑๗

นายไกรสร  เกสูงเนิน         

นายอภิรักษ์  ห้อยไธสง      

และคณะ

การศึกษาความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อการโอนสิทธิในที่ดินมีโฉนด

Download

๑๘

นางสาวสุวนันท์  มะโนรักษ์  

นางสาวกัญญารัตน์  ไพขุนทด

และคณะ

การศึกษาเปรียบเทียบการโอนสิทธิในที่ดินมีโฉนดและที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์

Download

๑๙

นางสาวพรจรินทร์  อินธิราช นางสาวกาญจนา  จันทะเบี้ยวพรจรินทร์  อินธิราช  และคณะ
การศึกษาการขอออกโฉนดที่ดินทั้งตำบลกับการขอออกโฉลดที่ดินเฉพาะราย

Download

๒๐

นายดวงมงคล  อดิศรสุธีพธร 

นางสาวดวงหทัย  ทรงจันทึก 

และคณะ

การศึกษาความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของบ้านสะพานหงส์ ตำบลกุดน้อย จังหวัดนครราชสีมา

Download

๒๑

นายจิรวัฒน์  แสงสำโรง    นางสาวปัญณิตา  เบี้ยกระโทกและคณะ
การศึกษาความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อการโอนสิทธิในที่ดินมีโฉนดของบ้านซับสวอง  ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Download

๒๒

นายปรีชา  โคตะระ           นายชาญณรงค์  ปรสังติโย  และคณะ
การศึกษาประเภทของหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บ้านซับสวอง ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Download

๒๓

นายพลวัต  สุริรัมย์  
ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

๒๔

นางสาวศศิธร  จรสายออ
การศึกษาทัศนคติต่อพิธีกรรมทางศาสนาพุทธของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

๒๕

นางสาวโสภิดา  โมงกระโทก
ความคาดหวังต่อการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

๒๖

นางสาวนฤมล  ชอบทดกลาง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ E-learning  ที่เหมาะสมสำหรับระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

๒๗

นายณัฐพงษ์  พิมพาชาติ   
ปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา

Download

๒๘

นางสาวจีรนุช  พานิชย์
สัญลักษณ์แห่งความดีงามของชาวพุทธ

Download

๒๙

นายอนุวัติ  ชัยรินทร์         นายศรัณย์  จารนัย           และคณะ
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

Download

๓๐

นางสาวเสี่ยวฟาง  หยาง      

นางสาวเมิ่งฉิง  ช่าน          และคณะ

การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการการดำเนินชีวิต กระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ (New Normal) ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยประเทศจีนและประเทศไทย : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยยูซีนอร์มอล และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

 

 

 

 

งานวิจัยนักศึกษา ปี 2562

นางสาวธนพร  หิตะเกษม
นางสาวนันทวิชัย  เล็กบัว

ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของวัดที่มีผลด้านการพัฒนาจิตใจของประชาชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Download

นางสาวกัลยา  รัตนเพิ่ม
นางสาวสุภิญา  มีรูด

 

การศึกษาความรู้ความเข้าใจเรื่องไขมันทรานส์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครราชสีมา

Download

นายธัชนนท์  เซิบรัมย์
นายปฐมพร  โคตรชมพู

 

การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของรถสองแถวภายในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Download

นางสาววรรณดี  เลากลาง
นางสาวสุมิตรา  นาคา

 

ศึกษาความต้องการในการซื้อสินค้าออนไลน์ของประชาชนใน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Download

นางสาวนิภาพร  แฉ่งสูงเนิน
นางสาวสุวนันต์  ชัยบุญ

 

การศึกษาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

นางสาวปิยะวรรณ  รัตนะมาโต
นายวสิน  ภาสดา

 

การยอมรับเพศที่สามในบทบาทวิชาชีพครูตามการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร นครราชสีมา

Download

นางสาวรัตนาภรณ์  กลอนโคกสูง
นายมงคล  พาพิมล

 

ความคิดเห็นต่อเกมออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Download

 

 

นางสาวธนิศร  อุทัยวัฒนา
นางสาวภัชชประภา  อ้อมนอก

การศึกษาปัญหาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

นางสาวกมลวรรณ  โด่งพิมาย
นางวสาวศศิพิมพ์  เทพโมง

 

ความคิดเห็นต่อนโยบายพัฒนาประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

Download

๑๐

นางสาวสิริยากร  โทแหล่ง
นางสาวกัลป์ยกร  พรหมชัยนันท์      

การศึกษาประเภทการแปลชื่ออาหารไทยเป็นภาษาจีน

Download

๑๑

นางสาวเนตรนภิศ  ซื่อสัตย์
นางสาวอัญชิสา  เหมกลาง

รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Download

๑๒

นางสาวสุนิตา  จงฤทธิ์
นางสาวจารุวรรณ  สุขสุทธิ์

รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนของโรงเรียนบ้านกรูด ตำบลช้างทอง อำเภอ    เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

Download

๑๓

นางสาวดมิสา  ยามะโนพาด
นางสาวธัญมาศ  วิไลวรรณ

กระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำเด็กและเยาวชนกล้าดี เทศบาลนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Download

๑๔

นางสาวเพ็ญนภา  จูกูล
นางสาววรดา  นามสว่าง

การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและลูกหลานด้วยเรื่องเล่าจากป่าชุมชน บ้านหนองหลักศิลา หมู่ที่ ๕ ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

Download

๑๕

นางสาวมลธิชา  สูหา
นายเกียรติศักดิ์  หน่างเกษม

กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลไทรโยง–ไชยวาล ตำบลครบุรี  อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

Download

๑๖

นางสาวเสาวลักษณ์  เชื่อฟัง
นางสาวอมรรัตน์  โคตรฮุย

รูปแบบการพัฒนาวินัยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายปีที่ ๔-๖ โรงเรียนบ้าน     ตะลุมปุ๊ก ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Download

๑๗

นางสาวกาญจนา  เกียดกลาง
นางสาวธันยพร  เพ็งกลาง

การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ บ้านโคกรักษ์  หมู่ที่ ๔ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Download

๑๘

นางสาวพิชญา  หันสันเทียะ
นายฐานพัฒน์  สอนผิว

รูปแบบการพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของเด็กบ้านขนาย หมู่ที่๓  ตำบลบ้านเกาะ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

Download

๑๙

นางสาวเจนจิรา  ปานเกิด
นางสาวจุฑามาศ  หินขุนทด

รูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานของผู้สูงอายุให้คนในชุมชนบ้านละลมหม้อ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Download

๒๐

นางสาวน้ำทิพย์ มุ่งพึ่งกลาง
นางสาวปิยะพร มานะธัญญา

กลวิธีการแสดงอารมณ์ขันในรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง รายการเทยเที่ยวไทย

Download

๒๑

นางสาวชญานินทร์ วงษ์ทองจันทร์
นางสาวโยธการณ์ มะณีพันธ์

การบริหารจัดการด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

๒๒

นางสาวพิมพ์วิภา มีงามดี
นางสาวสาธนี นาแซง

การนำเสนอภาพลักษณ์ "เกย์" และ เลสเบี้ยน" ในทวิตเตอร์

Download

๒๓

นางสาวปิยะนันท์ ไทยจันอัด
และคณะ

การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

๒๔

นางสาวธิดารัตน์ แย้มละมุล
และคณะ

คุณภาพการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

๒๕

นางสาววรรณลญา กุลนาฝาย
และคณะ

การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมภิบาล กรณีศึกษา : เทศบาลนครนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Download

๒๖

นายจตุพร พอบขุนทด
และคณะ

ประสิทธิผลนโยบายการบริหารจัดการระดับคณะกรณีศึกษา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Download

๒๗

นางสาวศุภลักษณ์  ปราบนอก

ภาพพิมพ์แกะไม้ เรื่อง โคราชไลฟ์สไตล์

Download

๒๘

นางสาวกรรณิกา  นวลพุดซา

ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม เรื่อง ความประทับใจในของเล่น

Download

๒๙

นางสาวกาญจนาพร  ปัตตาเทสัง

ภัยซ่อนเร้นจากผ้าของแม่

Download

๓๐

นายทักษ์ดนัย  โชติสันเทียะ

ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ เรื่อง ความศรัทธาในยุคแห่งอนาคต

Download

งานวิจัยนักศึกษา ปี 2561

 

นางสาวชฎานุช  รื่นเริง

 

ชุมพลแสนล้านไชยรงค์ประตูเมืองนครราชสีมา

Download

นางสาวศศิวิมล  จันทสุข

 

การศึกษาเพื่อสร้างสรรค์การแสดง "ไทยเบิ้งเรียกขวัญ" จังหวัดนครราชสีมา

 

Download

นางสาวประภัสสร  ปรองพิมาย

 

เพลินโคราชด๊ะดาดของดี

 

Download

นายอลงกรณ์  เดชะ

การตัดสินใจเลือกบริโภคร้านหมูกระทะและชาบูแบบบุฟเฟ่ต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

นางสาวนุวัย  อาแวสือแม

การศึกษาทักษะการรู้สารสนเทศของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : กรณีศึกษาอุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครราชสีมา Tk Square Korat

Download

นางสาวกษมาภรณ์  นามไธสง

การรวบรวมสารสนเทศด้านประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาปราสาทหินนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

Download

นางสาวณัฐนิกา สวามีชัย

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องการทอเสื่อกกบ้านบ่อลิง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

Download

 

 

นางสาววาสนา  สิงหาราช

ผลการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Download

นายอมรศักดิ์  แววโคกสูง

คองก้า  ศิวิไลซ์

Download

๑๐

นายเอกพล  สมการ

ทัศนคติต่อความตายของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

๑๑

นายภูริศ  ชะนะยงค์

การกำหนดความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราจากบุคคลในครอบครัวเป็นเหตุฉกรรจ์

Download

๑๒

นางสาวปัญญดา  สุโกศล

สิทธิในการยุติการตั้งครรภ์ในกรณีการตั้งครรภ์แทนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

Download

๑๓

นางาสาวอัญมณี  ดีเลิศ

ปัญหาการใช้กฎหมายและคุ้มครองการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน ตามประมวลกฎหมายอาญา

Download

๑๔

นางสาวสุจิตรา  ใจกล้า

การศึกษาสภาพปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

Download

๑๕

นางสาวเพชรลดา  โพรงขุนทด

การศึกษาการเปรียบเทียบฐานความผิดลักษณะข่มขืนกับอนาจารในประเทศไทย และประเทศฝรั่งเศส

Download

๑๖

นางสาวพลอยไพลิน  โพรงขุนทด

การศึกษาการเปรียบเทียบการใช้กฎหมายจราจรเกี่ยวกับเรื่องการใช้สัญญาณไฟ การควบคุมความเร็วรถ และบทลงโทษกรณีระหว่าประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น

Download

๑๗

นางสาวธันย์ชนก หาสูงเนิน

การศึกษาหลักเกณฑ์ในเรื่องการบรรลุนิติภาวะโดยอายุของผู้เยาว์

Download

๑๘

นางสาวสุมาลี  แตงกลาง

วิถีชีวิตคนโคราชกับ Night Street Food

Download

๑๙

นายกฤษดา  ด่านกลาง

ภาพพิมพ์ตะแกรงไหมความประทับใจในความงามของทุ่งดอกบัว

Download

๒๐

นายนภา  เต็มราษี

สรรพ (สัตว์) มงคล

Download

๒๑

นางสาวศศิมา  ฤทธิเดช

การบริหารจัดการด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

๒๒

นางสาวจิราภรณ์  สนทองหลาง

ประสิทธิผลของนโยบายการจัดระเบียบสังคมเกี่ยวร้านเหล้ารอบสถานศึกษา กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

๒๓

นางสาวเพียรนภา  สันตะ

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

๒๔

นายศุภการณ์ เพียรขุนทด

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฎีใหม่โดยชุมชนตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

Download

๒๕

นางสาวสุภาวดี นาคเครือ

ดนตรีบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

Download

๒๖

นางกวินทรา  มากเมือง

ศึกษาพัฒนาการเครื่องมือหาปลาในท้องถิ่นจากเครื่องจักสานบ้านพูนผล ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

Download

๒๗

นางสาวพิมพา  อุทัศพัฒนะ

การศึกษาปัญหาด้านการเรียนของนักศึกษาพิการทางการมองเห็น ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

๒๘

นางสาวสุวิมล มีชำนาญ และคณะ

ประสิทธิผลนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมด้านการศึกษาในทัศนะของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

๒๙

นางสาวสุพรรษา  ผัวะสูงเนินและคณะ

แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการระดับคณะตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่:ศึกษากรณีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานครราชสีมา

Download

วันที่เผยแพร่ 25 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ Admin

งานวิจัยอาจารย์

ปีงบประมาณ 2566 ดร.รุจิรา  ศรีสุภา 
ดร.พชรมน  ซื่อสัจลือสกุล
การวิเคราะห์กลวิธีการแปลกวีนิพนธ์ใบเซียมซีปุนเถากงในอารยธรรมอีสานใต้ Download
ปีงบประมาณ 2566 ผศ.มงคล  เจริญจิตต์ จิตวิญญาณประชาชนเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนภายใต้พัฒนาการรัฐธรรมนูญไทย Download
ปีงบประมาณ 2566 อาจารย์เนาวรัตน์  ทรัพย์ผักแว่น โระกุโจในเรื่องเก็นจิโมะโนะงะตะริโดยมุระซะกิ ฌิกิบุและแรงอาฆาตของตัวละครหญิงในวรรณกรรมเรื่องต่างๆ Download
ปีงบประมาณ 2565 สกุลรัตน์ อ่อนสันเทียะ นาฏศิลป์พื้นบ้านสร้างสรรค์ ชุด รำโทน -โนนไทย
บ้านโคกมงคล ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
Download
ปีงบประมาณ 2565 ศศิพงศ์ วงศ์ษา บทเพลงสร้างสรรค์ประกอบวงกลองยาวประยุกต์ ของหมู่บ้าน
หนองเม๊ก ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
Download
ปีงบประมาณ 2565 หทัยวรรณ มณีวงษ์ การวิเคราะห์วรรณกรรมหมอลำสมัยใหม Download
ปีงบประมาณ 2565 พชรมน ซื่อสัจลือสกุล การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์ความรักในเพลงจีนกับเพลงไทย :
กรณีศึกษาเพลงของเติ้ง ลี่จวิน กับ เพลงของพุ่มพวง ดวงจันทร์
Download
ปีงบประมาณ 2565 ดร. ธนเศรษฐ ชะวางกลาง
ผศ. พิชญาภา ชะวางกลาง
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเรียนและความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการผ่านบทเรียนเกมิฟิเคชันแบบท้าทาย Download
ปีงบประมาณ 2564 วลัยรัตน์ โพธิสาร ปัญหาเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ของเจ้าหนี้ตาม
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
Download
ปีงบประมาณ 2564 เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล ผลกระทบการพัฒนาการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
ที่มีผลต่อประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
Download
ปีงบประมาณ 2564 วินัย จามรสุริยา ชะตากรรมของผู้หญิงและเด็กในบทละครโนแนวความรักและปาฏิหาริย์ Download
ปีงบประมาณ 2564 วชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์ เครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มผู้รำบวงสรวงท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา Download
ปีงบประมาณ 2563 วนิดา นเรธรณ์ การพัฒนาคลังสารสนเทศภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นเมืองเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนตลาดแค
Download
ปีงบประมาณ 2563 บุษรินทร์  คำหุ่ง การศึกษาการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีต่อการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ของนักศึกษาศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Download

ปีงบประมาณ 2562

 

พิชญาวี  ทองกลาง

 

ภาพแทนผัว - เมีย ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสาน

Download

ปีงบประมาณ 2561

ทิพย์วารี  สงนอก

 

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวิถีชีวิตของชาวบ้าน ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

Download

ปีงบประมาณ 2561

นวลรวี  กระต่ายทอง

 

ภูมิปัญญาศิลปาชีพขนมจีนโคราช

 

Download

ปีงบประมาณ 2561

สุพิชฌาย์   ยนต์สำอางค์

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาดนตรีสากล และนาฎศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

ปีงบประมาณ 2561

สถิต  จำเริญ 

การศึกษาปัญหาในการเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท

Download

ปีงบประมาณ 2561

ธนเศรษฐ ชะวางกลาง

การพัฒนาขนาดคำศัพท์ภาษาอังกฤษและทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาด้วยกิจกรรมการอ่านนอกเวลาจากบทอ่านมัลติมีเดียออนไลน์

Download

ปีงบประมาณ 2561

รุ้งเพชร วรพงศาทิตย์

การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559-2560

Download

ปีงบประมาณ 2561

 

จันทร์เพ็ญ  เกตุสำโรง

รูปแบบการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิชาการพัฒนาสังคมในศตวรรษที่ 21

Download

ปีงบประมาณ 2561

วุธยา  สืบเทพ

ศึกษาปัญหาการจัดเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

ปีงบประมาณ 2561

มานิตย์ อรรคชาติ

การพัฒนาบทเรียน E-learning หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

Download

ปีงบประมาณ 2560

ต้อง  พันธ์งาม 

ศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการวางแผนการจัดการดินเค็มกับการปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมา 

Download

ปีงบประมาณ 2560

นวลรวี    จันทร์ลุน 

การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์นิพนธ์  โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ระหว่างปีการศึกษา 2556-2558 

Download

ปีงบประมาณ 2560

มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ

การใช้กลยุทธ์อภิปัญญาของมัคคุเทศก์อาชีพในทักษะการพูดผ่านบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

Download

ปีงบประมาณ 2559

บุญนำ  โสภาอุทก 

ปัจจัยที่มีผลต่อการออกเสียงประชามติเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมานั้น 

Download

ปีงบประมาณ 2559

ศศิธร  หวังค้ำกลาง 

การพัฒนารูปแบบการซ่อมหนังสือแบบถาวร 

Download

ปีงบประมาณ 2558

มานิตย์  อรรคชาติ 

บทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Download

ปีงบประมาณ 2558

กาญจนา  คำผา 

การศึกษาหลักเกณฑ์ในเรื่องการบรรลุนิติภาวะโดยอายุของผู้เยาว์

Download

ปีงบประมาณ 2558

เศรษฐวัฒน์  โชควรกุล  

แนวทางสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

Download

ปีงบประมาณ 2558

สุพิชฌาย์  ยนต์สำอางค์ 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้จากผลงานสร้างสรรค์เพลงขุนศักรินทร์เกมส์ กรณีศึกษารายวิชารวมวงดนตรีสากล โปรแกรมวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

ปีงบประมาณ 2558

วารุณี  สุรโยธี 

การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ(001006) โดยใช้กิจกรรมโครงงาน 

Download

วันที่เผยแพร่ 29 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ Admin