ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานวิจัยและบริการวิชาการ

คู่มือการบริหารงานวิจัย

รายงานบริการวิชาการ

การบริการวิชาการบ้านโพนสูง ปีงบประมาณ 2563

 

 •  งานวิจัย

 •  งานบริการวิชาการ

 •  ติดต่อ
   อาคาร 36 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   โทร. 044-009-009 ต่อ

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ Admin

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ Admin

 • งานบริการวิชาการ

 •   กิจกรรมบริการวิชาการ

  • โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ บ้านโพนสูง (VIDEO)

  • ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ

  • ครั้งที่ 16 วันที่ 13 สิงหาคม 2564

             กิจกรรมกระบวนการอาหารแปรรูปชุมชน (เห็ดสแน็ค)

   ครั้งที่ 15 วันที่ 1 สิงหาคม 2564

             กิจกรรม สร้างสรรค์การแสดงทางด้านนาฏศิลป์ 

   ครั้งที่ 14 วันที่ 26 กรกฎาคม 2564

             กิจกรรมสร้างดนตรีประกอบการแสดงทางนาฏศืลป์

   ครั้งที่ 13 วันที่ 17 มิถุนายน 2564

             ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

   ครั้งที่ 12 วันที่ 13 เมษายน 2564

             ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์

   ครั้งที่ 11 วันที่ 1 มีนาคม 2564

             ประชุมวางแผนความต้องการร่วมกับชุมชนบ้านโพนสูง

   ครั้งที่ 10 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

             ประชุมวางแผนงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องร่วมกับชุมชน

   ครั้งที่ 9 วันที่ 14 สิงหาคม 2563

             กิจกรรมคืนข้อมูลให้ชุมชนและส่งมอบเล่มประวัติข้อมูลบ้านโพนสูง วีดีโอประชาสัมพันธ์ และทะเบียนวัตถุของเล่าอดีต

   ครั้งที่ 8 วันที่ 13 สิงหาคม 2563

             ประชุมเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลคืนชุมชน

   ครั้งที่ 7 วันที่ 11 สิงหาคม 2563

             กิจกรรมบันทึกภาพและวีดีโอเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ชุมชน “โพนสูงเล่าเรื่อง”  ในแต่ละฐาน

   ครั้งที่ 6 วันที่ 8 สิงหาคม 2563

             ประชุมร่วมกับชุมชนเพื่อพิจารณาโลโก้ทำแผนที่ชุมชน

   ครั้งที่ 5 วันที่ 5 สิงหาคม 2563

             ดำเนินการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นบ้านโพนสูง

   ครั้งที่ 4 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

             ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทะเบียนวัตถุของเก่าเล่าอดีต ครั้งที่ 2

   ครั้งที่ 3 วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

             ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทะเบียนวัตถุของเก่าเล่าอดีต ครั้งที่ 1

   ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2563

             ประชุมวิเคราะห์สภาพปัญหาและสร้างเครื่องมือ กำหนดบทบาทหน้าที่การบริการวิชาการ

   ครั้งที่ 1  วันที่ 1 มิถุนายน 2563

   กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีชีวิตและบริบทชุมชนบ้านโพนสูง

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ Admin

งานวิจัยนักศึกษา ปี 2562

นางสาวธนพร  หิตะเกษม
นางสาวนันทวิชัย  เล็กบัว

ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของวัดที่มีผลด้านการพัฒนาจิตใจของประชาชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Download

นางสาวกัลยา  รัตนเพิ่ม
นางสาวสุภิญา  มีรูด

 

การศึกษาความรู้ความเข้าใจเรื่องไขมันทรานส์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครราชสีมา

Download

นายธัชนนท์  เซิบรัมย์
นายปฐมพร  โคตรชมพู

 

การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของรถสองแถวภายในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Download

นางสาววรรณดี  เลากลาง
นางสาวสุมิตรา  นาคา

 

ศึกษาความต้องการในการซื้อสินค้าออนไลน์ของประชาชนใน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Download

นางสาวนิภาพร  แฉ่งสูงเนิน
นางสาวสุวนันต์  ชัยบุญ

 

การศึกษาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

นางสาวปิยะวรรณ  รัตนะมาโต
นายวสิน  ภาสดา

 

การยอมรับเพศที่สามในบทบาทวิชาชีพครูตามการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร นครราชสีมา

Download

นางสาวรัตนาภรณ์  กลอนโคกสูง
นายมงคล  พาพิมล

 

ความคิดเห็นต่อเกมออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Download

 

 

นางสาวธนิศร  อุทัยวัฒนา
นางสาวภัชชประภา  อ้อมนอก

การศึกษาปัญหาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

นางสาวกมลวรรณ  โด่งพิมาย
นางวสาวศศิพิมพ์  เทพโมง

 

ความคิดเห็นต่อนโยบายพัฒนาประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

Download

๑๐

นางสาวสิริยากร  โทแหล่ง
นางสาวกัลป์ยกร  พรหมชัยนันท์      

การศึกษาประเภทการแปลชื่ออาหารไทยเป็นภาษาจีน

Download

๑๑

นางสาวเนตรนภิศ  ซื่อสัตย์
นางสาวอัญชิสา  เหมกลาง

รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Download

๑๒

นางสาวสุนิตา  จงฤทธิ์
นางสาวจารุวรรณ  สุขสุทธิ์

รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนของโรงเรียนบ้านกรูด ตำบลช้างทอง อำเภอ    เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

Download

๑๓

นางสาวดมิสา  ยามะโนพาด
นางสาวธัญมาศ  วิไลวรรณ

กระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำเด็กและเยาวชนกล้าดี เทศบาลนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Download

๑๔

นางสาวเพ็ญนภา  จูกูล
นางสาววรดา  นามสว่าง

การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและลูกหลานด้วยเรื่องเล่าจากป่าชุมชน บ้านหนองหลักศิลา หมู่ที่ ๕ ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

Download

๑๕

นางสาวมลธิชา  สูหา
นายเกียรติศักดิ์  หน่างเกษม

กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลไทรโยง–ไชยวาล ตำบลครบุรี  อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

Download

๑๖

นางสาวเสาวลักษณ์  เชื่อฟัง
นางสาวอมรรัตน์  โคตรฮุย

รูปแบบการพัฒนาวินัยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายปีที่ ๔-๖ โรงเรียนบ้าน     ตะลุมปุ๊ก ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Download

๑๗

นางสาวกาญจนา  เกียดกลาง
นางสาวธันยพร  เพ็งกลาง

การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ บ้านโคกรักษ์  หมู่ที่ ๔ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Download

๑๘

นางสาวพิชญา  หันสันเทียะ
นายฐานพัฒน์  สอนผิว

รูปแบบการพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของเด็กบ้านขนาย หมู่ที่๓  ตำบลบ้านเกาะ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

Download

๑๙

นางสาวเจนจิรา  ปานเกิด
นางสาวจุฑามาศ  หินขุนทด

รูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานของผู้สูงอายุให้คนในชุมชนบ้านละลมหม้อ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Download

๒๐

นางสาวน้ำทิพย์ มุ่งพึ่งกลาง
นางสาวปิยะพร มานะธัญญา

กลวิธีการแสดงอารมณ์ขันในรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง รายการเทยเที่ยวไทย

Download

๒๑

นางสาวชญานินทร์ วงษ์ทองจันทร์
นางสาวโยธการณ์ มะณีพันธ์

การบริหารจัดการด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

๒๒

นางสาวพิมพ์วิภา มีงามดี
นางสาวสาธนี นาแซง

การนำเสนอภาพลักษณ์ "เกย์" และ เลสเบี้ยน" ในทวิตเตอร์

Download

๒๓

นางสาวปิยะนันท์ ไทยจันอัด
และคณะ

การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

๒๔

นางสาวธิดารัตน์ แย้มละมุล
และคณะ

คุณภาพการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

๒๕

นางสาววรรณลญา กุลนาฝาย
และคณะ

การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมภิบาล กรณีศึกษา : เทศบาลนครนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Download

๒๖

นายจตุพร พอบขุนทด
และคณะ

ประสิทธิผลนโยบายการบริหารจัดการระดับคณะกรณีศึกษา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Download

๒๗

นางสาวศุภลักษณ์  ปราบนอก

ภาพพิมพ์แกะไม้ เรื่อง โคราชไลฟ์สไตล์

Download

๒๘

นางสาวกรรณิกา  นวลพุดซา

ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม เรื่อง ความประทับใจในของเล่น

Download

๒๙

นางสาวกาญจนาพร  ปัตตาเทสัง

ภัยซ่อนเร้นจากผ้าของแม่

Download

๓๐

นายทักษ์ดนัย  โชติสันเทียะ

ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ เรื่อง ความศรัทธาในยุคแห่งอนาคต

Download

งานวิจัยนักศึกษา ปี 2561

 

นางสาวชฎานุช  รื่นเริง

 

ชุมพลแสนล้านไชยรงค์ประตูเมืองนครราชสีมา

Download

นางสาวศศิวิมล  จันทสุข

 

การศึกษาเพื่อสร้างสรรค์การแสดง "ไทยเบิ้งเรียกขวัญ" จังหวัดนครราชสีมา

 

Download

นางสาวประภัสสร  ปรองพิมาย

 

เพลินโคราชด๊ะดาดของดี

 

Download

นายอลงกรณ์  เดชะ

การตัดสินใจเลือกบริโภคร้านหมูกระทะและชาบูแบบบุฟเฟ่ต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

นางสาวนุวัย  อาแวสือแม

การศึกษาทักษะการรู้สารสนเทศของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : กรณีศึกษาอุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครราชสีมา Tk Square Korat

Download

นางสาวกษมาภรณ์  นามไธสง

การรวบรวมสารสนเทศด้านประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาปราสาทหินนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

Download

นางสาวณัฐนิกา สวามีชัย

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องการทอเสื่อกกบ้านบ่อลิง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

Download

 

 

นางสาววาสนา  สิงหาราช

ผลการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Download

นายอมรศักดิ์  แววโคกสูง

คองก้า  ศิวิไลซ์

Download

๑๐

นายเอกพล  สมการ

ทัศนคติต่อความตายของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

๑๑

นายภูริศ  ชะนะยงค์

การกำหนดความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราจากบุคคลในครอบครัวเป็นเหตุฉกรรจ์

Download

๑๒

นางสาวปัญญดา  สุโกศล

สิทธิในการยุติการตั้งครรภ์ในกรณีการตั้งครรภ์แทนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

Download

๑๓

นางาสาวอัญมณี  ดีเลิศ

ปัญหาการใช้กฎหมายและคุ้มครองการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน ตามประมวลกฎหมายอาญา

Download

๑๔

นางสาวสุจิตรา  ใจกล้า

การศึกษาสภาพปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

Download

๑๕

นางสาวเพชรลดา  โพรงขุนทด

การศึกษาการเปรียบเทียบฐานความผิดลักษณะข่มขืนกับอนาจารในประเทศไทย และประเทศฝรั่งเศส

Download

๑๖

นางสาวพลอยไพลิน  โพรงขุนทด

การศึกษาการเปรียบเทียบการใช้กฎหมายจราจรเกี่ยวกับเรื่องการใช้สัญญาณไฟ การควบคุมความเร็วรถ และบทลงโทษกรณีระหว่าประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น

Download

๑๗

นางสาวธันย์ชนก หาสูงเนิน

การศึกษาหลักเกณฑ์ในเรื่องการบรรลุนิติภาวะโดยอายุของผู้เยาว์

Download

๑๘

นางสาวสุมาลี  แตงกลาง

วิถีชีวิตคนโคราชกับ Night Street Food

Download

๑๙

นายกฤษดา  ด่านกลาง

ภาพพิมพ์ตะแกรงไหมความประทับใจในความงามของทุ่งดอกบัว

Download

๒๐

นายนภา  เต็มราษี

สรรพ (สัตว์) มงคล

Download

๒๑

นางสาวศศิมา  ฤทธิเดช

การบริหารจัดการด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

๒๒

นางสาวจิราภรณ์  สนทองหลาง

ประสิทธิผลของนโยบายการจัดระเบียบสังคมเกี่ยวร้านเหล้ารอบสถานศึกษา กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

๒๓

นางสาวเพียรนภา  สันตะ

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

๒๔

นายศุภการณ์ เพียรขุนทด

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฎีใหม่โดยชุมชนตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

Download

๒๕

นางสาวสุภาวดี นาคเครือ

ดนตรีบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

Download

๒๖

นางกวินทรา  มากเมือง

ศึกษาพัฒนาการเครื่องมือหาปลาในท้องถิ่นจากเครื่องจักสานบ้านพูนผล ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

Download

๒๗

นางสาวพิมพา  อุทัศพัฒนะ

การศึกษาปัญหาด้านการเรียนของนักศึกษาพิการทางการมองเห็น ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

๒๘

นางสาวสุวิมล มีชำนาญ และคณะ

ประสิทธิผลนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมด้านการศึกษาในทัศนะของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

๒๙

นางสาวสุพรรษา  ผัวะสูงเนินและคณะ

แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการระดับคณะตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่:ศึกษากรณีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานครราชสีมา

Download

วันที่เผยแพร่ 25 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ Admin

งานวิจัยอาจารย์

ปีงบประมาณ 2562

 

พิชญาวี  ทองกลาง

 

ภาพแทนผัว - เมีย ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสาน

Download

ปีงบประมาณ 2561

ทิพย์วารี  สงนอก

 

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวิถีชีวิตของชาวบ้าน ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

Download

ปีงบประมาณ 2561

นวลรวี  กระต่ายทอง

 

ภูมิปัญญาศิลปาชีพขนมจีนโคราช

 

Download

ปีงบประมาณ 2561

สุพิชฌาย์   ยนต์สำอางค์

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาดนตรีสากล และนาฎศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

ปีงบประมาณ 2561

สถิต  จำเริญ 

การศึกษาปัญหาในการเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท

Download

ปีงบประมาณ 2561

ดร. ธนเศรษฐ ชะวางกลาง

การพัฒนาขนาดคำศัพท์ภาษาอังกฤษและทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาด้วยกิจกรรมการอ่านนอกเวลาจากบทอ่านมัลติมีเดียออนไลน์

Download

ปีงบประมาณ 2561

รุ้งเพชร วรพงศาทิตย์

การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559-2560

Download

 

ปีงบประมาณ 2561

 

จันทร์เพ็ญ  เกตุสำโรง

รูปแบบการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิชาการพัฒนาสังคมในศตวรรษที่ 21

Download

ปีงบประมาณ 2561

วุธยา  สืบเทพ

ศึกษาปัญหาการจัดเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

ปีงบประมาณ 2561

มานิตย์ อรรคชาติ

การพัฒนาบทเรียน E-learning หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

Download

ปีงบประมาณ 2560

ต้อง  พันธ์งาม 

ศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการวางแผนการจัดการดินเค็มกับการปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมา 

Download

ปีงบประมาณ 2560

นวลรวี    จันทร์ลุน 

การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์นิพนธ์  โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ระหว่างปีการศึกษา 2556-2558 

Download

ปีงบประมาณ 2560

มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ

การใช้กลยุทธ์อภิปัญญาของมัคคุเทศก์อาชีพในทักษะการพูดผ่านบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

Download

ปีงบประมาณ 2559

บุญนำ  โสภาอุทก 

ปัจจัยที่มีผลต่อการออกเสียงประชามติเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมานั้น 

Download

ปีงบประมาณ 2559

ศศิธร  หวังค้ำกลาง 

การพัฒนารูปแบบการซ่อมหนังสือแบบถาวร 

Download

ปีงบประมาณ 2558

มานิตย์  อรรคชาติ 

บทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Download

ปีงบประมาณ 2558

กาญจนา  คำผา 

การศึกษาหลักเกณฑ์ในเรื่องการบรรลุนิติภาวะโดยอายุของผู้เยาว์

Download

ปีงบประมาณ 2558

เศรษฐวัฒน์  โชควรกุล  

แนวทางสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

Download

ปีงบประมาณ 2558

สุพิชฌาย์  ยนต์สำอางค์ 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้จากผลงานสร้างสรรค์เพลงขุนศักรินทร์เกมส์ กรณีศึกษารายวิชารวมวงดนตรีสากล โปรแกรมวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Download

ปีงบประมาณ 2558

วารุณี  สุรโยธี 

การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ(001006) โดยใช้กิจกรรมโครงงาน 

Download

วันที่เผยแพร่ 29 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ Admin