ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานวิจัยและบริการวิชาการ

 

คู่มือการบริหารงานวิจัย

​   

รายงานบริการวิชาการ

 

 

  •  งานวิจัย

  •  งานบริการวิชาการ

  •  ติดต่อ
     อาคาร 36 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     โทร. 044-009-009 ต่อ

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin