ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานบริการวิชาการประชุมวางแผนการดำเนินงาน

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน

วันที่เผยแพร่ 17 มิถุนายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin