ฐานข้อมูลงานบุคคล

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปีการศึกษา 2564

  1. บุคลากรชาวต่างประเทศ จำนวน 4 คน
  2. บุคลากรชาวไทย จำนวน 148 คน
  3. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 12 คน

ข้อมูลวุฒิทางการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการบุคลากรสายวิชาการชาวไทย

ลำดับ วุฒิการศึกษา/ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ
1 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 0.67  
2 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 94 63.51  
3 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 53 35.81  
4 ตำแหน่งทางวิชาการทุกระดับ 65 43.92 ผศ. 63 ,รศ.1 , ศ. 1

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน

ลำดับ วุฒิการศึกษา/ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ
1 วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 8.33  
2 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 9 75  
3 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 2 16.66  

ข้อมูล เดือนมิถุนายน  2564

 

*แบบฟอร์มและเอกสารงานบุคคล

 

*ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ

 

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562