งานพัฒนาบุคลากรและการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปีการศึกษา 2566

1. จำนวนบุคลากรทั้งหมด

ประเภทบุคลากร

จำนวน  (คน)

ข้าราชการ

15

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอน

121

ลูกจ้างชั่วคราว

14

อาจารย์ชาวต่างชาติ

5

รวม

155

 

สายสนับสนุน

12

 

2. จำนวนบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชากร

ตำแหน่ง

จำนวน

(คน)

อาจารย์

90  (58.06)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

60  (38.70)

รองศาสตราจารย์

4  (2.58)

ศาสตราจารย์

1  (0.64)

รวม

155

 

3. คุณวุฒิการศึกษาสายสอน

ตำแหน่ง

จำนวน

(คน)

ปริญญาเอก

63  (40.64)

ปริญญาโท

88  (56.77)

ปริญญาตรี

4  (2.58)

รวม

155

 

4. จำนวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ (ในเวลาราชการ)

ลาศึกษาต่อ

3  คน

ข้อมูล เดือนมกราคม 2567

 

*แบบฟอร์มและเอกสารงานบุคคล

 

*ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ

 

วันที่เผยแพร่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่ Admin

 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2566

 รายงานผลและประเมินแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2566

 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2565

 รายงานผลและประเมินแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2565

   แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564

  รายงานผลและประเมินแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564

   แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563

  รายงานผลและประเมินแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563

                 

   แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562

  รายงานผลและประเมินแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562

   แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561

  รายงานผลและประเมินแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561

   แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560

   ายงานผลและประเมินแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560

   แผนพัมนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2559

  รายงานผลและประเมินแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2559

  

   แผนพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. 2559-2562

 

วันที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ Admin

ผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน สายวิชาการ ได้ที่ลิงค์

 

https://eport.human.nrru.ac.th/login

วันที่เผยแพร่ 02 มีนาคม 2565
ผู้เผยแพร่ Admin

ลิงค์เข้ากรอกระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล : https://idp.nrru.ac.th

คลิก : คู่มือการใช้งาน

 

 
วันที่เผยแพร่ 31 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ Admin