ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานพัฒนาบุคลากรและการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน

คู่มือพัฒนาบุคลากร

      คู่มืออาจารย์มืออาชีพ

      คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี

     คู่มือกลุ่มงานดีเด่น 56

 

* ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ

 

วันที่เผยแพร่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin