ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานพัฒนาบุคลากรและการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปีการศึกษา 2564

  1. บุคลากรชาวต่างประเทศ จำนวน 4 คน
  2. บุคลากรชาวไทย จำนวน 148 คน
  3. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 12 คน

ข้อมูลวุฒิทางการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการบุคลากรสายวิชาการชาวไทย

ลำดับ วุฒิการศึกษา/ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ
1 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 0.67  
2 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 94 63.51  
3 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 53 35.81  
4 ตำแหน่งทางวิชาการทุกระดับ 65 43.92 ผศ. 63 ,รศ.1 , ศ. 1

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน

ลำดับ วุฒิการศึกษา/ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ
1 วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 8.33  
2 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 9 75  
3 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 2 16.66  

ข้อมูล เดือนมิถุนายน  2564

 

*แบบฟอร์มและเอกสารงานบุคคล

 

*ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ

 

วันที่เผยแพร่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่ Admin

   แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564

  รายงานผลและประเมินแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564

   แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563

  รายงานผลและประเมินแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563

                 

   แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562

  รายงานผลและประเมินแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562

   แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561

  รายงานผลและประเมินแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561

   แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560

   ายงานผลและประเมินแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560

   แผนพัมนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2559

  รายงานผลและประเมินแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2559

  

   แผนพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. 2559-2562

 

วันที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ Admin

ผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน สายวิชาการ ได้ที่ลิงค์

 

https://eport.human.nrru.ac.th/login

วันที่เผยแพร่ 02 มีนาคม 2565
ผู้เผยแพร่ Admin