ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานพัฒนาบุคลากรและการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  1. บุคลากรชาวต่างประเทศ จำนวน 8 คน
  2. บุคลากรชาวไทย จำนวน 149 คน

ข้อมูลวุฒิทางการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการบุคลากรสายวิชาการชาวไทย

ลำดับ วุฒิการศึกษา/ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ
1 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 2.98
2 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 105 68.84
3 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 42 28.18
4 ตำแหน่งทางวิชาการทุกระดับ 58 38.92 ผศ. 56 ,รศ.2

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน

ลำดับ วุฒิการศึกษา/ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ
1 วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 8.33
2 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 8 66.66
3 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 33 16.66

ข้อมูล เดือนมกราคม  2563

 

คู่มือพัฒนาบุคลากร

      คู่มืออาจารย์มืออาชีพ

      คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี

     คู่มือกลุ่มงานดีเด่น 56

 

* ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ

 

วันที่เผยแพร่ 01 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin