ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุยกับคณบดี

E-mail : humannrru.dean@gmail.com

วันที่เผยแพร่ 01 เมษายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin