ประวัติ

ประวัติความเป็นมา

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดตั้งเป็นคณะวิชาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2518 ตามหลักสูตรการฝึกหัดครู ซึ่งได้ยกฐานะวิทยาลัยครู เป็นสถาบันอุดมศึกษา สอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 และทำการสอนวิชาชีพอื่นนอกเหนือจากวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) วิทยาลัยครูนครราชสีมา เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ซึ่งทำให้สามารถเปิดสอนนักศึกษาในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ขณะเดียวกัน คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบริหารงานแบบภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชา 11 ภาควิชา คือ

 1. ภาควิชาภาษาไทย
 2. ภาควิชาดนตรี
 3. ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
 4. ภาควิชานาฏศิลป์
 5. ภาควิชาภูมิศาสตร์
 6. ภาควิชาสังคมวิทยา
 7. ภาควิชาประวัติศาสตร์
 8. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
 9. ภาควิชาศิลปะ
 10. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
 11. ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

       ในช่วงเวลาที่มีการบริหารงานโดยภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจ ที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตของสถาบัน ดังนี้

 1. สอนวิชาพื้นฐานในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างความเป็นมนุษย์ เสริมสร้างการเรียนรู้ในการปรับตนให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมมีวิธีการศึกษาหาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 2. ผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ ในโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบประยุกต์ศิลป์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน นาฏศิลป์
 3. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาร่วมกับคณะครุศาสตร์ ในโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปศึกษา นาฏศิลป์ ดนตรีศึกษา ศิลปกรรม
 4. ผลิตบัณฑิตสาขานิติศาสตร์

       ในเดือนสิงหาคม 2541 สถาบันมีนโยบายเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารทางด้านวิชาการภายในคณะ จากการบริหารแบบภาควิชาไปเป็นแบบโปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดให้มีการประชุม และศึกษาดูงานในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐและสถาบันราชภัฏที่มีการริเริ่มการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชาในหลายสถาบัน หลังจากนั้นได้แต่งตั้งกรรมการบริหารคณะ และกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามคำสั่งสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ที่ 478/2542 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2542 จึงมีผลทำให้การบริหารคณะเปลี่ยนแปลงไปสู่การบริหารคณะแบบโปรแกรมวิชา อาจารย์ผู้สอนทุกคนสังกัดคณะ ทำหน้าที่สอนในรายวิชาต่างๆ ตามความถนัด ความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล ในโปรแกรมวิชาจะมีกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาประกอบด้วยประธาน โปรแกรมวิชาและกรรมการ จำนวน 5-7 คน ทำหน้าที่รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตที่สังกัดโปรแกรมวิชานั้นๆ และในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏนครราชสีมาได้เปลี่ยนแปลงเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อมาในปีการศึกษา 2548 ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ส่งผลให้โปรแกรมวิชาในสังกัดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีทั้งสิ้น 15 โปรแกรมวิชา และ 1 กลุ่มวิชา คือ

 • โปรแกรมวิชาภาษาไทย เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาภาษาไทย และศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 • โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ เปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ภาษาอังกฤษ
 • ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี
 • และศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและอังกฤษธุรกิจ
 • โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • โปรแกรมวิชาภาษาจีน เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
 • โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
 • โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
 • โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 • โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
 • โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
 • โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
 • โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
 • โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ ครุศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชานาฏศิลป์
 • โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 • โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ
 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
 • โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส

 

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562