ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะกรรมการประจำคณะ

                                                           
                                                           
                                                          

 

 

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562