ภาพกิจกรรม


ค่ายปลูก “รัก” ถักทอคุณธรรม บ้านเมืองคง


"ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว" Green Market


สโมสรนักศึกษาจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาและสัมมนาผู้นำนักศึกษาเพื่อถอดบทเรียน


อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาที่ได้รับทุนจากประเทศอินเดีย


ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์เพาเวอร์ ประชาชนคนโคราช


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุนการศึกษาภาษาฮินดีในต่างประเทศ


ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


ประชุมตัวแทนคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับคณบดี


ศิลปศึกษานิพนธ์ Artist 64 Thesis Art Exhibition 2024


อยู่เย็น เป็นสุข มหาสนุกวันสงกรานต์


อธิการบดี นำทีมคณะผู้บริหาร สัญจร คณะมนุษย์ฯ ดึงศักยภาพ หนุนสร้าง “Innovation” ที่เป็นประโยชน์และสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมอย่างแท้จริง


ประเพณีสงกรานต์และงานเลี้ยงอำลานักศึกษาชาวจีน


มนุษยศาสตร์กับวัฒนธรรมภูมิปัญญา คืนข้อมูล ณ บ้านพระเพลิง


พัฒนาเครือข่ายและการบริหารจัดการตลาดอย่างยั่งยืน


นักศึกษาทุนภาษาฮินดีคว้ารางวัลรองชนะเลิศโยคะระดับนานาชาติ


ทำความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนโนนสูงศรีธานีเพื่อส่งต่อความรู้ทางภาษาอังกฤษ


ชุมชนตำบลหนองงูเหลือมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (บรรจุภัณฑ์) โดยใช้วัสดุธรรมชาติจากชุมชน


พัฒนาอัตลักษณ์ ภูมิทัศน์ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมชุมชน ตำบลหนองงูเหลือม


การบริหารโครงการดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ไทยติวเข้มการเป็นพิธีกรในงานบรรยายวิชาการ


พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21


เสวนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาแผนงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับผู้บริหาร


การแสดง Concert วงดนตรี Biggles Big Band และวงNRRU BigBand


สัมมนานโยบายรัฐกับการบริหารจัดการภัยพิบัติระดับท้องถิ่น


World Hindi Day 2024


Aladdin The Musical


รวมพลังมนุษยศาสตร์และนิติรัฐศาสตร์อีสานใต้ ครั้งที่ ๔


ตุ้มโฮมฮ่อมบุญ ค้ำคูณครูไทย


นาฏศิลป์ไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดเต้นอินเดีย หรือ บอลลิวูด


มฤคพุทธเสมาราม ในรายการ 360 องศา New Show


English Day x Christmas Festival 2023


ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA


"รัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์"


สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นดูงานสมาคมญี่ปุ่นศึกษา


เครือข่ายความร่วมมือด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานตอนใต้


คณาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาบริการวิชาการ นักเรียนนายสิบตำรวจ


NRRU OPEN HOUSE 2023


ม.ราชภัฏโคราช จัดพิธีสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย


การขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการ ณ บ้านหนองเม็ก


รัฐศาสตร์ ม.ราชภัฏโคราชเปิดเวที POL NRRU Talk 2023 "การกระจายอำนาจกับการปลดล็อคท้องถิ่น : ผู้บริหารจังหวัดเรา….เราเลือกเอง"


นศ.ดนตรี และ ภาษาไทย ม.ราชภัฏโคราช คว้ารางวัลการประกวดวงโยธวาทิตระดับชาติ ครั้งที่ 4


โครงการวรรณคดีรังสรรค์ศิลปะการละคร " นวารา "


ผลงานนาฏยประดิษฐ์ โครงการ “นาฏยนฤมิต วิจิตรศิลป์”


สาขาวิชานาฎศิลป์จัดกิจกรรมงานแถลงข่าวการจัดการแสดง แสง สี เสียง


นาฏศิลป์ไทย แสดง Soft Power ของคนรุ่นใหม่ผ่านการสร้างสรรค์การแสดงชุด “ หัสดีลิงค์” เผยแพร่ในรายการ 360 องศา New Show


ม.ราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับ เอกอัครราชทูตอินเดียและคณะ หารือทางวิชาการร่วมกัน


นิติศาสตร์ ราชภัฏนครราชสีมาสร้างชื่อในการแข่งขันตอบปัญหาวันรพี


มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรถวายแด่ ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ


งานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2566


ตลาดวัฒนธรรมชุมชนตำบลหนองเหลือม


โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ การติดตามดำเนินงานทบทวนแผนฯ


ลงนามความร่วมมือในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น


ศึกษาดูงานและอบรมการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามกรอบพันธกิจ


อบรมการสืบค้นสารสนเทศและการเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลงานทางวิชาการ


โครงการอบรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2566


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมทักษะด้านดิจิทัล


อบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศงานวิจัยแบบ Outside ด้วย Myloft


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษ


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกปฏิบัติการสร้างหลักสูตร Backward Curriculum Design และการใช้ Microsoft Team ในการเรียนการสอนยุคดิจิทัล


"The Little Mermaid The Musical" ละครเพลงภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4


"อั้วคำคนิงฮัก" โครงการถ่ายทอดวรรณกรรมอีสานสู่การสร้างสรรค์บทละคร โดยนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต


งานวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ “หลักสูตรทันสมัย ท้องถิ่นศิวิไลซ์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี”


ม.ราชภัฏโคราช จับมือ เทศบาลตำบลตลาดแค บริการวิชาการ... เสริมทักษะการเรียนรู้ รร.เทศบาลตลาดแค พร้อมเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น


โครงการอบรมงานวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ นำเสนอต่อแหล่งทุนภายนอก


ศึกษาดูงาน ด้านการบริการวิชาการและการจัดหารายได้


พัฒนาทักษะด้านการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์


สัมมนาฝีกประสบการณ์วิชาชีพด้วยการพัฒนาสังคม


ค่ายชมรมวิถีชนฅนอีสานพัฒนาโรงเรียน


ร่วมเป็นเกียรติในการมอบโล่รางวัลผู้นำชุมชนดีเด่นให้กับผู้ใหญ่บ้านบ้านโพนสูง


“อนาคตชุมชนริมรางกับทางไปต่อ”


ค่ายเยาวชนคนพัฒนา ตอน ฝ่าโควิด


มหกรรมการแสดงผลงานทางดนตรี เสียงเพลง | แสงพราย | สายลม #TheMusicRecitalFestival 2022 In The Mood


ศึกษาดูงานต้นแบบด้วยพัฒนาสังคม


ขอแสดงความยินดีนักศึกษาทัศนศิลป์รับรางวัลยุวศิลปินไทยจากเอสซีจี


รางวัลคนไทยตัวอย่าง พระพิฆเณศไอยรา ครั้งที่ 5 ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร สาขาวิชาทัศนศิลป์ คว้ารางวัล สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น


วันราชภัฏ


พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร


อังกฤษธุรกิจ ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติบัติการนำเที่ยวในประเทศ


การจัดการความรู้สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน


คณะมนุษยศาสตร์จัดพิธี MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานตอนใต้ พร้อมอบรมการพัฒนาการบริหารงานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


อังกฤษธุรกิจ ศึกษาดูงาน เรียนรู้ จากประสบการณ์จริง


อบรมทักษะในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ การส่งเสริมพลังบวกทางใจ


ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ผศ.ทองไมย์ เทพราม ได้รับรางวัลรังสรรค์ผลงาน ในการประกวดผลงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36


โชว์ศักยภาพนวัตกรรม รับรางวัลนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์


กิจกรรมกระบวนการอาหารแปรรูปชุมชน (เห็ดสแน็ค)


กิจกรรมสร้างสรรค์การแสดงทางด้านนาฏศิลป์ประกอบงานบริการวิชาการ


งานบริการวิชาการจัดกิจกรรมสร้างดนตรีประกอบการแสดงทางนาฏศืลป์


งานบริการวิชาการประชุมวางแผนการดำเนินงาน


คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏโคราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจลูก ๆ นักศึกษาจิตอาสา ณ จุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หลังทราบข่าวว่ามีผู้รับบริการฉีดวัคซีนฯ จำนวนมาก


ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาศิลปศึกษาได้รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี" และได้รับคัดเลือกร่วมแสดงในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 37ประจำปี 2563


งานบริการวิชาการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์


อาจารย์ทัศนศิลป์ สร้างชื่อ คว้ารางวัลใหญ่ระดับประเทศ


นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการจัดการธุรกิจออนไลน์


เตรียมความพร้อมสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนข้อพิพาทภาคประชาชนฯ


Legally Blonde


อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ


English day


ค่ายพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองโสน


ศึกษาดูงานด้านธุรกิจโรงแรมและฝึกประสบการณ์นำเที่ยวในประเทศ


อบรมการเขียนรายงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร


อีสานแฟชั่น


รปศ.มอบสิ่งของเพื่อคนยากไร้


ไกรทอง ตอน พ้อล่าง-ไกรทองอาสา


ศาสตร์ศิลป์ภาษา พัฒนาสู่งานวิจัย


ศึกษาดูงานนิทรรศการศิลปะ


1 ทศวรรษ พุทธศาสนศึกษา


นาฏศิลป์นิพนธ์


สังคมศึกษาทัศนศึกษา ณ จังหวัดแพร่ น่าน


วาทวิทยาในการสื่อสารเพื่อฝึกการเป็นพิธีกร


ประชุมวางแผนความต้องการร่วมกับชุมชนบ้านโพนสูง


ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์


รัฐประศาสนศาสตร์วิถีพุทธทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในการออกค่ายอาสาพัฒนาฯ


พัฒนาศักยภาพเทคนิคการสอนแบบเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศสำหรับครูภาษาไทย


ประชุมวางแผนงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องร่วมกับชุมชน


พัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนต้นแบบตามแนวคิดศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


มอบคืนข้อมูลสู่ชุมชน โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน


ร่วมรับและส่งมอบความสุขให้แก่กันเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ


เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


นักศึกษาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการประกวดแต่งคำประพันธ์กลอนแปดวันพ่อ


ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชนบ้านโพนสูง


นักศึกษาภาษาไทยคนเก่ง ชนะเลิศ การประกวดวิดีโอคลิป การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของ สทอภ.


ร่วมพิธีมอบเครื่องสีข้าวพระราชทาน ให้แก่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโพนสูง


สาขาวิชาดนตรี สุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง


นักศึกษาภาษาไทย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด


คณะมนุษยศาสตร์ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม


วรรณคดีรังสรรค์ศิลปะการละคร เพลิงพิโรธกุมภีล์ อัปพักตรามานรตี


เรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับการทำงานทางวิชาชีพและจรรยาบรรณของบรรณารักษ์ที่ดี


ค่ายวิชาการภูมิปัญญาภาษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด


ทิศทางการจัดบริการห้องสมุดแนวใหม่ในยุค New Normal


พิธีการมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อใช้ในการศึกษาให้แก่นักศึกษา


โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น


ไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญศิลปศึกษา


อาจารย์เข้ารับรางวัลพานแว่นฟ้า จากผลงานเรื่อง พลเมืองดี


พิธีไหว้ครู ครอบครู สาขาวิชาทัศนศิลป์


เตรียมความพร้อมการพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ


งานแสดงมุทิตาจิต “ท่วงทำนอง คล้องดวงใจ สายใยแห่งรัก”


ยินดีกับนักศึกษาศิลปะฝีมือดี รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี”


นักศึกษานาฎศิลป์ โชว์ความสามารถระดับประเทศ เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย การประกวด Miss Universe Thailand 2020


คืนข้อมูลบริการวิชาการบ้านโพนสูง


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาษาไทย ชนะเลิศการประกวดพูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “สังคมไทยโตไปไม่คอร์รัปชัน”


อบรมงานสารบรรณก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


อบรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


ออกแบบนิเทศศิลป์ สัมมนานักออกแบบ “โฆษณา ฉบับ NEW NORMAL”


พิธีเปิดนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 20 THESIS ART


“ค่ายอาสาพาน้องเรียนรู้ทักษะดนตรี ปี 2563”


ส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน (อ่านทุกวัน อ่านกันทั้งครอบครัว)


พาน้องนุ่งผ้าไทย ร่วมใจไหว้ครู พร้อมเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่


ประมูลสุดยอดผลงานศิลปะ ระดมทุนจัดสร้าง “พระพุทธทศพลญาณ”


วันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 “ทักษะทางวิชาการ สร้างงาน สร้างสังคม”


เปิดโลกประสบการณ์ สายงานในฝัน


ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์


นักศึกษาพุทธศาสนศึกษา เข้ารับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย


อบรมเทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อเข้าสู่การตีพิมพ์ในฐาน TCI


รำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย "วันรพีรำลึก"


อบรมระยะสั้น "นวดแผนไทย"


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดวรรณกรรมพานแว่นฟ้า ประเภทเรื่องสั้น ประจำปี 2563 จากผลงาน เรื่อง พลเมืองดี


มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้


ประชุมเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลคืนชุมชนบ้านโพนสูง


กิจกรรมบันทึกภาพและวีดีโอเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ชุมชน “โพนสูงเล่าเรื่อง” ในแต่ละฐาน


ประชุมร่วมกับชุมชนเพื่อพิจารณาโลโก้ทำแผนที่ชุมชนบ้านโพนสูง


ดำเนินการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นบ้านโพนสูง


ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทะเบียนวัตถุของเก่าเล่าอดีต ครั้งที่ 2


ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทะเบียนวัตถุของเก่าเล่าอดีต ครั้งที่ 1


ชื่นชม 4 นักศึกษาเยาวชนคนเก่ง รับเข็มเชิดชูเกียรติฯ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ


ตักบาตร NEW NORMAL กายไกล ใจพบธรรม


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าคนเก่ง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต


ยินดีกับคนเก่ง 3 ผลงานเข้าตา ได้ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรม ปตท. “เมืองเล็กเมืองใหญ่หายใจเต็มปอด”


MOU เสริมทัพพหุภาษาพัฒนาท้องถิ่น


นศ.ออกแบบฯ ชนะเลิศประกวด logo “NRRU Zero Waste”


ยินดีกับคนเก่ง ชนะเลิศศิลปกรรม เด็กและเยาวชนแห่งชาติ


จิตอาสาบริจาคโลหิตช่วยชาติ


เทคนิคในการเขียนขอจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์แบบง่าย ๆ


คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมใจแบ่งปันช่วยวิกฤติ COVID-19


อบรมการใช้งานโปรแกรมการเรียนการสอน Online


อบรมการใช้งานโปรแกรมการเรียนการสอน Online สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน


ห่วงใยในหน่วยงาน ทำฉากกั้นป้องกัน COVID-19


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ที่ประเทศโรมาเนีย Selected Artworks 2020


สมาคมศิลปินอีสานประมูลภาพออนไลน์ช่วยวิกฤติ COVID-19


ส่งความห่วงใยถึงกัน จาก Yuxi Normal University ถึง NRRU


ประชุมวิเคราะห์สภาพปัญหาและสร้างเครื่องมือ กำหนดบทบาทหน้าที่การบริการวิชาการ


กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีชีวิตและบริบทชุมชนบ้านโพนสูง


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศ “ศิลปกรรมช้างเผือก”


การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ


ละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอน รจนาเลือกคู่


ค่ายภาษาอังกฤษบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น


การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา “นาฏศิลป์นิพนธ์” ประจำปีการศึกษา 2562


Goodbye Seior ศิลปศึกษา "กีฬาสี กีฬาใจ กีฬาอะไร เอิงเอย"


พัฒนาสังคมประชุมร่วมกับ สสว.


สร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อผ่านบอร์ดเกม Rumor Village


การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนสู่สากล "ครูไทยในบริบทนานาชาติ"


รัฐประศาสนศาสตร์อบรมเสริมทักษะเพิ่มเติมให้กับนักศึกษา


ค่ายพุทธศาสน์ราชสีมาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4


English Day


ค่ายอาสาภาษาอังกฤษบริการวิชาการโรงเรียนวัดหนองพลวง


ชมรมสานฝันสัญจร สาขาวิชาภาษาไทย "ก้าวไปอย่างอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"


ค่ายศิลปะตะโกรายสู่ชุมชนอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านคอนลำดวน


เผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน


สังคมศึกษาทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์


พุทธศาสนศึกษาสัมมนาพัฒนาศักยภาพบัณฑิต


ตราชูร่วมใจอาสาพัฒนาท้องถิ่น


วง NRRU Big Band Jazz เข้าร่วมการบรรเลงดนตรีแจ๊สในเทศการดนตรีแจ๊สเพื่อการเรียนรู้ Thailand International Jazz Conference (TIJC 2020)


ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นในโรงเรียนผู้สูงอายุ​ ​อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา​ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น


นักศึกษาคว้ารางวัลในการประกวดกั๊บแก๊บนางไห ในงานเจ้าพ่อพญาแล


ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลชมเชย ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย "ไทยจีนใช่อื่นไกล พี่น้องกัน สานพลังความสัมพันธ์สู่ศตวรรษที่ 21"


นักศึกษาชาวจีนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย "ความเป็นไทย" ในกิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ


อบรมหลักการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง


อบรมการประพันธ์เพลงเลือดใหม่ดนตรีร่วมสมัย โคราช ประจำปีงบประมาณ 2563 "YoungBlood Korat 2020"


เปิดโลกทัศน์เรียนรู้ศึกษาดูงานภาษาอังกฤษธุรกิจ ณ เมืองซาปา และฮานอย


Merry Christmas and Happy New Year 2020


นักศึกษาภาษาไทย ผ่านการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา


สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมค่ายอาสาอนุรักษ์พันธุ์ป่าไม้และทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 5


นักศึกษาภาษาไทย ร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ผ่านการคัดเลือกเข้าไปแข่งขันในรอบฉับพลันได้


นักศึกษานาฎศิลป์ไทย นักแสดงทุนพระราชทาน รับบทเป็น พระราม การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน สืบมรรคา


อบรมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นให้กับบุคลากรสายสนับสนุน


ค่ายอบรมวงโยธวาทิต ณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา


สรรสร้างนักศิลปะรุ่นใหม่ อบรมการปั้นเซรามิกด้วยศิลปะร่วมสมัย


การจัดการความรู้ (km) สายวิชาการและสายสนับสนุน


พุทธศาสนศึกษา จัดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒


ภาษาอังกฤษสัมมนาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศึกษาดูงานในการนำเที่ยวเชียงใหม่


รอบรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์


เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม "ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร"


ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


อบรมสัมมนาวาดเส้นและเขียนสีน้ำภาพทิวทัศน์


ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562


เปิดโลกทัศน์นักศึกษาอังกฤษธุรกิจศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น


"พามัดย้อม" ชวนทำผ้าและสร้างอัตลักษณ์งานออกแบบนิเทศศิลป์


พลวัตทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่น


"ศาสตร์ศิลป์ภาษาคุณค่าวรรณคดี"


ร่วมแสดงดนตรี ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 44 ดุริยกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์


นักศึกษาหลักสูตรดนตรี ได้รับรางวัลระดับประเทศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านบูรณาการสู่ท้องถิ่น


ขุนช้างขุนแผน ตอน พระไวยแตกทัพ


“สายงานภาษาไทย สายใยศิลปศาสตร”


พิลาลสพิมพิลา


การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โครงการ นาฏยวิจิตรศิลป์


พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สมทบทุนออกค่ายอาสาพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 21”


Cinderella The Musical


อบรมคุณธรรมจริยธรรม รัฐประศาสนศาสตร์


“เกษียณวาร สานสายใย ร่วมใจมุทิตา”


สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์


การแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์พุทธศาสนาพัฒนาสังคม


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 8 NRRU SHOW & SHARE “การเผยแพร่องค์ความรู้ จากรากแก้ว สู่ใยแก้ว”


การแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษา “เต๊อะเติ๋น”


อบรมสัมมนาพบครูศิลปศึกษามืออาชีพ


อ.พุทธศาสนศึกษา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning)


ชื่นชมคนเก่ง นักศึกษาศิลปศึกษา ชนะเลิศอันดับที่ 2 ออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวไทย


ยินดีกับนักศึกษาพุทธศาสนศึกษา รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย


พิธีไหว้ครู ครอบครูนาฎศิลป์ไทย


วันรพีรำลึก


วันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ เฉลิมวชิราราช มนุษยศาสตร์วิชาพัฒนาท้องถิ่น


เตรียมความพร้อมนักศึกษาภาษาอังกฤษสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาและพิธีบายศรีสู่ขวัญ


ขอแสดงความยินดี นักศึกษาศิลปศึกษา รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน


วันรัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์


บายศรีสู่ขวัญพัฒนาสังคม


ไหว้ครูภาษาไทย ร่วมใจรับขวัญน้อง แซ่ซ้องกวีศรีสุนทร


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาทัศนศิลป์ ที่คว้ารางวัล Grand Prize รางวัลศิลปะยอดเยี่ยม ประเภทวาดเส้น ระดับนานาชาติ 1 เดียวในโลก


“สูงวัยเข้าใจแชร์สื่อ”


พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร


อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ได้รับทุน


หลักสูตรนาฎศิลป์ไทย เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในงานเทศกาลกลองนานาชาติ Drum festival ครั้งที่ 1


ประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาสังคม


ภาษาอังกฤษสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กศ.ปช.


บริการวิชาการอบรมคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง


อบรมเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่ไทยแลนด์ 4.0