ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพกิจกรรม


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศ “ศิลปกรรมช้างเผือก”


การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ


ละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอน รจนาเลือกคู่


ค่ายภาษาอังกฤษบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น


การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา “นาฏศิลป์นิพนธ์” ประจำปีการศึกษา 2562


Goodbye Seior ศิลปศึกษา "กีฬาสี กีฬาใจ กีฬาอะไร เอิงเอย"


พัฒนาสังคมประชุมร่วมกับ สสว.


สร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อผ่านบอร์ดเกม Rumor Village


การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนสู่สากล "ครูไทยในบริบทนานาชาติ"


รัฐประศาสนศาสตร์อบรมเสริมทักษะเพิ่มเติมให้กับนักศึกษา


ค่ายพุทธศาสน์ราชสีมาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4


English Day


ค่ายอาสาภาษาอังกฤษบริการวิชาการโรงเรียนวัดหนองพลวง


ชมรมสานฝันสัญจร สาขาวิชาภาษาไทย "ก้าวไปอย่างอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"


ค่ายศิลปะตะโกรายสู่ชุมชนอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านคอนลำดวน


เผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน


สังคมศึกษาทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์


พุทธศาสนศึกษาสัมมนาพัฒนาศักยภาพบัณฑิต


ตราชูร่วมใจอาสาพัฒนาท้องถิ่น


วง NRRU Big Band Jazz เข้าร่วมการบรรเลงดนตรีแจ๊สในเทศการดนตรีแจ๊สเพื่อการเรียนรู้ Thailand International Jazz Conference (TIJC 2020)


ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นในโรงเรียนผู้สูงอายุ​ ​อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา​ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น


นักศึกษาคว้ารางวัลในการประกวดกั๊บแก๊บนางไห ในงานเจ้าพ่อพญาแล


ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลชมเชย ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย "ไทยจีนใช่อื่นไกล พี่น้องกัน สานพลังความสัมพันธ์สู่ศตวรรษที่ 21"


นักศึกษาชาวจีนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย "ความเป็นไทย" ในกิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ


อบรมหลักการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง


อบรมการประพันธ์เพลงเลือดใหม่ดนตรีร่วมสมัย โคราช ประจำปีงบประมาณ 2563 "YoungBlood Korat 2020"


เปิดโลกทัศน์เรียนรู้ศึกษาดูงานภาษาอังกฤษธุรกิจ ณ เมืองซาปา และฮานอย


Merry Christmas and Happy New Year 2020


นักศึกษาภาษาไทย ผ่านการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา


สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมค่ายอาสาอนุรักษ์พันธุ์ป่าไม้และทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 5


นักศึกษาภาษาไทย ร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ผ่านการคัดเลือกเข้าไปแข่งขันในรอบฉับพลันได้


นักศึกษานาฎศิลป์ไทย นักแสดงทุนพระราชทาน รับบทเป็น พระราม การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน สืบมรรคา


อบรมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นให้กับบุคลากรสายสนับสนุน


ค่ายอบรมวงโยธวาทิต ณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา


สรรสร้างนักศิลปะรุ่นใหม่ อบรมการปั้นเซรามิกด้วยศิลปะร่วมสมัย


การจัดการความรู้ (km) สายวิชาการและสายสนับสนุน


พุทธศาสนศึกษา จัดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒


ภาษาอังกฤษสัมมนาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศึกษาดูงานในการนำเที่ยวเชียงใหม่


รอบรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์


เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม "ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร"


ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


อบรมสัมมนาวาดเส้นและเขียนสีน้ำภาพทิวทัศน์


ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562


เปิดโลกทัศน์นักศึกษาอังกฤษธุรกิจศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น


"พามัดย้อม" ชวนทำผ้าและสร้างอัตลักษณ์งานออกแบบนิเทศศิลป์


พลวัตทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่น


"ศาสตร์ศิลป์ภาษาคุณค่าวรรณคดี"


ร่วมแสดงดนตรี ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 44 ดุริยกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์


นักศึกษาหลักสูตรดนตรี ได้รับรางวัลระดับประเทศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านบูรณาการสู่ท้องถิ่น


ขุนช้างขุนแผน ตอน พระไวยแตกทัพ


“สายงานภาษาไทย สายใยศิลปศาสตร”


พิลาลสพิมพิลา


การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โครงการ นาฏยวิจิตรศิลป์


พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สมทบทุนออกค่ายอาสาพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 21”


Cinderella The Musical


อบรมคุณธรรมจริยธรรม รัฐประศาสนศาสตร์


“เกษียณวาร สานสายใย ร่วมใจมุทิตา”


สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์


การแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์พุทธศาสนาพัฒนาสังคม


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 8 NRRU SHOW & SHARE “การเผยแพร่องค์ความรู้ จากรากแก้ว สู่ใยแก้ว”


การแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษา “เต๊อะเติ๋น”


อบรมสัมมนาพบครูศิลปศึกษามืออาชีพ


อ.พุทธศาสนศึกษา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning)


ชื่นชมคนเก่ง นักศึกษาศิลปศึกษา ชนะเลิศอันดับที่ 2 ออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวไทย


ยินดีกับนักศึกษาพุทธศาสนศึกษา รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย


พิธีไหว้ครู ครอบครูนาฎศิลป์ไทย


วันรพีรำลึก


วันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ เฉลิมวชิราราช มนุษยศาสตร์วิชาพัฒนาท้องถิ่น


เตรียมความพร้อมนักศึกษาภาษาอังกฤษสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาและพิธีบายศรีสู่ขวัญ


ขอแสดงความยินดี นักศึกษาศิลปศึกษา รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน


วันรัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์


บายศรีสู่ขวัญพัฒนาสังคม


ไหว้ครูภาษาไทย ร่วมใจรับขวัญน้อง แซ่ซ้องกวีศรีสุนทร


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาทัศนศิลป์ ที่คว้ารางวัล Grand Prize รางวัลศิลปะยอดเยี่ยม ประเภทวาดเส้น ระดับนานาชาติ 1 เดียวในโลก


“สูงวัยเข้าใจแชร์สื่อ”


พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร


อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ได้รับทุน


ประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาสังคม


ภาษาอังกฤษสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กศ.ปช.


บริการวิชาการอบรมคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง


อบรมเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่ไทยแลนด์ 4.0


หลักสูตรนาฎศิลป์ไทย เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในงานเทศกาลกลองนานาชาติ Drum festival ครั้งที่ 1