ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพกิจกรรม


สรรสร้างนักศิลปะรุ่นใหม่ อบรมการปั้นเซรามิกด้วยศิลปะร่วมสมัย


การจัดการความรู้ (km) สายวิชาการและสายสนับสนุน


พุทธศาสนศึกษา จัดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒


ภาษาอังกฤษสัมมนาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศึกษาดูงานในการนำเที่ยวเชียงใหม่


รอบรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์


เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม "ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร"


ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


อบรมสัมมนาวาดเส้นและเขียนสีน้ำภาพทิวทัศน์


ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562


เปิดโลกทัศน์นักศึกษาอังกฤษธุรกิจศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น


"พามัดย้อม" ชวนทำผ้าและสร้างอัตลักษณ์งานออกแบบนิเทศศิลป์


พลวัตทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่น


"ศาสตร์ศิลป์ภาษาคุณค่าวรรณคดี"


ร่วมแสดงดนตรี ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 44 ดุริยกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์


นักศึกษาหลักสูตรดนตรี ได้รับรางวัลระดับประเทศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านบูรณาการสู่ท้องถิ่น


ขุนช้างขุนแผน ตอน พระไวยแตกทัพ


“สายงานภาษาไทย สายใยศิลปศาสตร”


พิลาลสพิมพิลา


การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โครงการ นาฏยวิจิตรศิลป์


พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สมทบทุนออกค่ายอาสาพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 21”


Cinderella The Musical


อบรมคุณธรรมจริยธรรม รัฐประศาสนศาสตร์


“เกษียณวาร สานสายใย ร่วมใจมุทิตา”


สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์


การแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์พุทธศาสนาพัฒนาสังคม


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 8 NRRU SHOW & SHARE “การเผยแพร่องค์ความรู้ จากรากแก้ว สู่ใยแก้ว”


การแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษา “เต๊อะเติ๋น”


อบรมสัมมนาพบครูศิลปศึกษามืออาชีพ


อ.พุทธศาสนศึกษา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning)


ชื่นชมคนเก่ง นักศึกษาศิลปศึกษา ชนะเลิศอันดับที่ 2 ออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวไทย


ยินดีกับนักศึกษาพุทธศาสนศึกษา รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย


พิธีไหว้ครู ครอบครูนาฎศิลป์ไทย


วันรพีรำลึก


วันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ เฉลิมวชิราราช มนุษยศาสตร์วิชาพัฒนาท้องถิ่น


เตรียมความพร้อมนักศึกษาภาษาอังกฤษสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาและพิธีบายศรีสู่ขวัญ


ขอแสดงความยินดี นักศึกษาศิลปศึกษา รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน


วันรัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์


บายศรีสู่ขวัญพัฒนาสังคม


ไหว้ครูภาษาไทย ร่วมใจรับขวัญน้อง แซ่ซ้องกวีศรีสุนทร


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาทัศนศิลป์ ที่คว้ารางวัล Grand Prize รางวัลศิลปะยอดเยี่ยม ประเภทวาดเส้น ระดับนานาชาติ 1 เดียวในโลก


“สูงวัยเข้าใจแชร์สื่อ”


พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร


อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ได้รับทุน


ประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาสังคม


ภาษาอังกฤษสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กศ.ปช.


บริการวิชาการอบรมคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง


อบรมเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่ไทยแลนด์ 4.0


หลักสูตรนาฎศิลป์ไทย เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในงานเทศกาลกลองนานาชาติ Drum festival ครั้งที่ 1