สัมมนานโยบายรัฐกับการบริหารจัดการภัยพิบัติระดับท้องถิ่น

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการ สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ “นโยบายรัฐกับการบริหารจัดการภัยพิบัติระดับท้องถิ่น” ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 36.02.06 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ภัยพิบัติ ทราบถึงการบริหารจัดการภัยพิบัติผ่านมุมมองของหน่วยงานระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น และการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระดับกำหนดนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 จำนวน 90 คน เข้ารับฟังการบรรยาย
วิทยากรโดย
1. ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา
2. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครราชสีมา
3. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านใหม่
2. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลด่านคล้า

วันที่เผยแพร่ 08 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้เผยแพร่ admin