ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา “นาฏศิลป์นิพนธ์” ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 มีนาคม 2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จัดการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา “นาฏศิลป์นิพนธ์” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการแสดงผลงานชุด สัปตอัปสรา ลิเกเมืองย่า มอญวันทาบูชานที และตบประทายเกี้ยวสาว ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานจากลงพื้นที่ชุมชน เฟ้นหาเอกลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น พร้อมนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และสร้างสรรค์เป็นผลงานด้านนาฏศิลป์

วันที่เผยแพร่ 03 เมษายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin