ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 36.02.05

วันที่เผยแพร่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin