ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาษาไทย ชนะเลิศการประกวดพูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “สังคมไทยโตไปไม่คอร์รัปชัน”

ขอแสดงความยินดีกับนายธนงศักดิ์ ไชยพินิจ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ หมู่ ๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดพูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “สังคมไทยโตไปไม่คอร์รัปชัน” เนื่องในโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย และนายบัณฑิต  รวยสันเทียะ นักศึกษาชั้นปีที่  ๓ หมู่ ๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒ จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สภานักศึกษา ภาคปกติ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติและสโมสรนักศึกษาทั้ง 6 คณะ 

วันที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin