ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไกรทอง ตอน พ้อล่าง-ไกรทองอาสา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย ร่วมสืบสานวรรณคดีไทยได้จัดการแสดงวรรณคดีไทยกับ ละครนอก เรื่อง ไกรทอง ตอน พ้อล่าง-ไกรทองอาสา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ เรือนโคราช 

วันที่เผยแพร่ 18 มีนาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin