ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.พุทธศาสนศึกษา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning)

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) โครงการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติงานในสำนักงาน ซึ่งในรายวิชาวิถีแห่งชีวิต ของอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซึ่งได้รับใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน 7,000 บาท

วันที่เผยแพร่ 10 กันยายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin