ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาศิลปศึกษาได้รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี" และได้รับคัดเลือกร่วมแสดงในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 37ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี"

และได้รับคัดเลือกร่วมแสดงในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 37ประจำปี 2563

นิทรรศการจัดเเสดง ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

มีรายชื่อนักศึกษาต่อไปนี้

1.นายปิยะพงษ์  ภูมิไธสง “เหรียญเงิน”

2.นายภคนันท์   กงชัยภูมิ “เหรียญเงิน”

3.นายจิราวัฒน์  ดุงโคกกรวด “เหรียญเงิน”

4.นางสาวกาญจนา   มีทอง “ร่วมแสดง”

5.นางสาวธัญญาศิริ   บำรุงกุล “ร่วมแสดง”

6.นางสาวธนพร   วอนอก  “ร่วมแสดง”

7.นางสาวอัญญารัตน์   จิตมานะ “ร่วมแสดง”

8.นางสาวธารตะวัน   อัครภาร  “ร่วมแสดง”

9.นางสาวสุภาวดี   ก้อนทองคำ  “ร่วมแสดง”

วันที่เผยแพร่ 19 เมษายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin