ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศึกษาดูงานนิทรรศการศิลปะ

สาขาวิชาศิลปศึกษา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนิทรรศการศิลปะ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทางวาทการและทางทักษะปฏิบัติการจากการรับชมนิทรรศการศิลปะและเพื่อเตรียมเตรียมความพร้อมในด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา

วันที่เผยแพร่ 16 มีนาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin