ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่นชมคนเก่ง นักศึกษาศิลปศึกษา ชนะเลิศอันดับที่ 2 ออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวไทย

นางสาวจันทร์นิภา ทะวรรณกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 "ประกวดออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวไทย จากใจคนสร้างสรรค์" Paradise @Thailand ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท

วันที่เผยแพร่ 10 กันยายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin