ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เปิดโลกทัศน์เรียนรู้ศึกษาดูงานภาษาอังกฤษธุรกิจ ณ เมืองซาปา และฮานอย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดโครงการศึกษาดูงาน English for Outbound Tourism ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ปี 4 ภาค กศ.ปช. ในระหว่างวันที่ 5 - 9 มกราคม 2563 ณ เมืองซาปา และฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้แก่นักศึกษา และเรียนรู้จากสถานที่จริง

วันที่เผยแพร่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin