ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการอบรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จัดโครงการอบรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการฯ ปี 2566  ให้กับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ณ ห้องประชุม 36.02.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์  ZOOM Cloud Meeting  

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจและแนวทางของมหาวิทยาลัยในการผลักดันให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ ยังมีวิทยากรบรรยายพิเศษ 2 ท่าน ได้แก่

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการทั่วไป บรรยายเรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

2) รองศาสตราจารย์สุกัญญา กล่อมจอหอ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ บรรยายเรื่อง การจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน และผลงานวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

วันที่เผยแพร่ 23 มีนาคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin