ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมบันทึกภาพและวีดีโอเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ชุมชน “โพนสูงเล่าเรื่อง” ในแต่ละฐาน

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ฝ่ายบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบันทึกภาพและจัดทำวีดิโอเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ชุมชน "โพนสูงเล่าเรื่อง" ในแต่ละฐาน ณ บ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่เผยแพร่ 14 สิงหาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin