ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Merry Christmas and Happy New Year 2020

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง กระบวนการทำงานเป็นทีมเพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย จากนั้นเป็นกิจกรรมการสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ Merry Christmas and Happy New Year 2020 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 36.02.06

วันที่เผยแพร่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin