ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศงานวิจัยแบบ Outside ด้วย Myloft

โครงการ:เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศงานวิจัยแบบ Outside ด้วย Myloft 

วันที่ 9 มีนาคม 2566  ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ (36.02.06)

วิทยากร โดย
ผศ.ดร.บุษกร จันท์เทวนุมาส
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณชลธิชา ดินขุนทด
หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่เผยแพร่ 09 มีนาคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin