ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Cinderella The Musical

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดละครเวทีภาษาอังกฤษ เรื่อง Cinderella The Musical ในวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 เพื่อสานสัมพันธ์นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เกิดการเรียนรู้กระบวนการทำงานและการแก้ไขปัญหา

วันที่เผยแพร่ 08 พฤศจิกายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin